Aké meno vybrať pre potomka?

Meno: Popis:
Abdon m. z hebr. ebed sluha, otrok, staršia podoba Abdiáš, blízky pôv. význam má meno Sergej, rus. Avdon
Ábel m. z hebr.hábel ľahký vánok, dych
Abelard m. z franc. náreč. abelhe včelár alebo variant mena Adelard (nem.Adalhard vznešená moc, sila)
Abrahám m. z hebr. abrám otec množstva, staršia podoba Abram, pôv. významom je blízke meno Atila, rus. Avram, arab. Ibrahim
Absolón m. z hebr. abšalóm otec mieru, s ním súvisí meno Axel
Ada ž. z nem. mien so základom adal vznešený, ušľachtilý, v sloven. z dom. podoby mena Adela, vykladá sa aj z hebr. háda(h) ozdoba
Adalbert m. nem. meno (stnem. adal + berath) vznešený, urodzený a slávny, skrátením vzniklo meno Albert
Adam m. z hebr. hádám prsť, zem, t.j. človek z hliny, pozemšťan, dom. Ado, Aduš
Adela ž. pôv. dom. podoba nem. mena Adelheid vznešená postava alebo zo stnem. mena Adala (adal vznešený), staršia podoba Adelaida, novšia Ada, Alida, Alina, Adelína, maď. Adél, fín. heidi, dom. Ada, Adica, Adina, Aduša
Adelaida ž. franc. podoba nem. mena Adelheid
Adelard m. nem. meno (stnem. adal + hart) vznešená sila, moc
Adelgunda ž. nem. meno (stnem. adal + gunt) vznešená bojovníčka)
Adelína ž. z nem. mena Adeline (od Adelheid)
Adolf m. - Adolfína ž. z nem. (stnem. adal + wolf) vznešený, ušľachtilý vlk, dom. Ado, Dolo, Dolfo, - Ada, Adolfa
Adrián m. - Adriána i Adriena ž. z lat. Hadrianus muž od mora, z tal. mesta (H)adrie, staršia podoba Hadrián, maď. Adorján, dom. Ado, Rio, - Ada, Ria, Riana
Afra ž. z lat., Afričanka
Agap m. - Agapa i Agapia ž. z gréc. agapaó ľúbiť, milovať, agapé ľúbosť, blízky pôv. význam majú mená so základmi ľub a mil a mená Amát, Gracián
Agáta ž. - Agatón m. z gréc. agathós dobrý, láskavý, blízky pôv. význam majú mená so základom dobr (dobrý), čes. Háta, dom. Aga
Aglája ž. rus. meno z gréc. aglaos krásna, nádherná, pôv. významom blízke sú mená Bela, Krasava, dom. Agla
Agnesa i Agneša ž. z gréc. hagné čistá, nevinná, nepoškvrnená, čes. Anežka, maď. Ágnesz (Ágnes), špan. Inés
Achiles m. z gréc. mena Achilleus, let. Achiles (vykladá sa ako môj brat alebo syn hada, alebo sa spája s významom rieky Achélóos
Aida ž. nejasné, asi z gréc., rozšírené ako meno hrdinky rovnomennej opery G.Verdiho
Aladár m. maď. meno z tur. s pôv. významom telesný strážca
Alan m. nejasné, asi z kelt. s pôv. významom súlad, svornosť
Albert m. - Alberta ž. pôv. skrátená podoba nem. mena Adalbert (stnem. adal + beraht) vznešený, urodzený a slávny, rovnaký pôv. význam majú staršie podoby Albertín, Albertína (podľa nem. žen. Albertine) a mená Albrecht a Adalbert, dom. Alo, Alino, Berco, - Bresn
Albertín m. - Albertína ž. staršie podoby mien Albert, Alberta
Albín m. - Albína ž. z lat. albus biely, pôv. významom blízke sú mená Bela, Blanka, Kandid, dom. žen. Alina, Aľa
Albrecht m. - Albrechta ž. pôv. skrátená podoba nem. mena Adalbrecht (stnem. adal + beraht) vznešený, urodzený a slávny, rovnaký pôv. význam majú mená Adalbert, Albert
Alena ž. variant mena Helena alebo skrátené z Magdaléna
Aleš m. čes. dom. podoba mena Alexej
Alex m. pôv. dom. podoba mien Alexej, Alexander
Alexander m. - Alexandra ž. z gréc. Alexandros obranca mužov, čes. Alexandr, rus. Aleksandr, tal. Alessandro, maď. Sándor (Šándor), dom. Alex, Alo, Alino, Lexo, Šaňo, Šándor, Saša - Alexa, Lexa, Xandra, Saša, Sašena
Alexej m. rus. meno z gréc. álexis pomoc, alexein brániť, t.j. obranca, lat. Alexius, nem. Alexis, rus. Aleksej, maď. Elek,
Alfonz m. - Alfonzia ž. franc. zo stnem. Adalfuns (pôv. Hadafuns) pripravený na boj, franc. Alphonse (Alfons), špan. Alfonso, dom. Fonzo, Fľonzo, - Alfonza, Fonza, m. rus. meno z gréc. álexis pomoc , alexein brániť , t.j. obranca , lat. alexius, nem. Alexis, rus.Aleksej, maď. Elek
Alfréd m. - Alfréda ž. z angl. (stangl. aelf + raed) múdry poradca, ktorému pomáhajú elfovia (duchovia), dom. Fredo,
Alica ž. z angl. Alice (dom. podoba mien Elisabeth, Adelheid alebo Alexandra) alebo zo stfranc. Aaliz (z Adelheid),
Alida ž. nem. meno skrátené z Adelheid Adela,
Alina ž. dom. podoba nem. mena Adeline (z Adelheid) alebo mena Albína, dom. Aľa,
Alma ž. asi z lat., s pôv. významom živiteľka, plodná,
Alojz m. - Alojzia ž. zo stfranc. Lowis (dnes Louis) zrejme zo stnem Hludwig slávny bojovník alebo z latinizovaného (Aloisius) stnem. mena Alwisi celý biely, rovnaký pôv. význam majú mená Lujza, Ľudovít, čes. Alois, maď. Alajos (Alajoš), dom. Lojzo, - Lojzaresní analýzu.,
Alžbeta ž. zo staršieho Elizabeta (hebr. Elíšebah) bohu zasvätená, angl. Elisabeth, rus. Jelizaveta, maď. Erzsébet, Erzsika (Eržébet, Eržika), dom. Beta, Betina, Betuša, Líza, Lízina, Erža,
Amadeus m. z lat. Amadeus milý bohu, rovnaký pôv. význam majú mená Bohumil, Teofil, nem. Gottlieb, maď. Amadé, tal. Amadeo, franc. Amédé,
Amália ž. zo stnem amal pracovitý, pôv. významom blízke sú mená Emil, Emília, franc. Amélie (Ameli), dom. Amáľa, Máľa, Málča, Malka,
Amand m. - Amanda ž. z lat. amandus milý, milovaný, blízky pôv. význam majú mená so základmi ľub a mil a mená Amát, Agap, Gracián,
Amarant m. - Amaranta ž. z gréc. amárantos nevädnúci, nesmrteľný,
Amát i Amátus m. - Amáta ž. z lat. amatus (žen. amata) milovaný,
Ambróz m. - Ambrózia ž. z gréc. Ambrosios (lat. Ambrosius) nesmrteľný, nebeský, pôv. významom blízke sú mená Atanáz, Celestín, dom. Ambro, Ambruš,
Amos m. z hebr. hámós prinesený,
Anabela ž. vzniklo spojením mien Anna a Bela alebo z mena Amabel (lat. Amabilis lásky hodná, milá, ľúbezná, dom. Bela
Anastáz m. - Anastázia ž. z gréc. anastas vzkriesený, rus. žen. Nastasia, dom. Stáza, Nasťa
Anatol m. - Anatólia ž. z gréc. anatole (muž) z východu
Andrej i Ondrej m. - Andrea ž. z gréc. Andreas statný, mužný, odvážny, žen. meno z franc. Andrée, maď. András (Andráš), Andor, Endre, čes. Ondřej, poľ. Andrzej, dom. Andro, Andriš, Andráš, Anduš, Ondráš, Ondriš, Ondro, Oňo, - Andrejka
Andronik m. - Andronika ž. z gréc. anér a niké víťazstvo muža, t.j. víťaz, pôv. významom blízke sú mená Mikuláš, Nikodém, Veronika, Víťazoslav, Žigmund
Aneta ž. pôv. franc. zdrobnená podoba (Anette) mena Anna
Anežka ž. čes. podoba mena Agnesa
Angela ž. - Angel m. z gréc. ággelos (lat. angelus) posol (boží), anjel
Angelika ž. z lat. angelica anjelská, franc. Angélique
Angelína ž. z tal. alebo franc. Angelina Angela
Anita ž. pôv. špan. dom. podoba mena Anna
Anna ž. z hebr. Channá(h) milosť), t.j. milá, milostná, pôv. významom blízke sú mená so základom ľub a mil a mená Amanda, Grácia, dom. Ana, Anina,Anuša, Anča, Aňa, Hana, Hanuľa, Hanuša, Hanča, Nina, Nana
Annamária ž. zo spojenia mien Anna a Mária
Antal m. maď. podoba mena Anton
Antília ž. nejasné, asi podľa najstaršej podoby názvu Antíl (Antilia) protiľahlé ostrovy
Antim m. z gréc. anthinos pokrytý kvetmi, kvetový, pôv. významom je blízke meno Florián a mená so základom kvet
Antip m. rus. meno z gréc. Antipas (z Antipatros obyvateľ masta Antipatrie)
Anton m. - Antónia ž. z lat. Antonius popredný, vynikajúci, čes. Antonín, maď. Antal, Antos (Antoš), dom. Antoš, Antuš, Tóno, Tono, Toňo, Tončo, Tonuľo, - Tona, Toňa, Tonča, Tonuľa
Anunciáta ž. z lat. anuntiata neohlásená, nečakaná
Anzelm m. - Anzelma ž. z nem. Anselm, Anshelm božia prilba, ochrana, rovnaký pôvod má meno Selma
Apia ž. - Apián m. z lat. mena Appius, teda Appiova, Appiov, pôv. význam nie je jasný
Apoliena i Apolena ž. vznikli z mena Apolónia
Apolinár m. - Apolinára ž. z lat. Apollinarius Apolónov, patriaci bohu Apolónovi
Apolón m. - Apolónia ž. podľa mena gréc. boha slnka Apolóna (gréc. Apollón, lat. Apollo) z lat. Apolonius Apolónov, dom. Apolo, - Apola, Póľa, Polča, Poľuša
Arabela ž. z lat. orabilis venujúci sa modlitbe alebo variant mena Anabela
Aranka ž. maď. meno (arany, čít. araň zlato, zlatý), pôv. významom blízke sú mená so základom zlat a meno Aurélia
Aretas m. - Areta ž. angl. meno asi z gréc. areté dobrodinec alebo z arab. harata orať, obrábať zem (potom by bolo pôv. významom blízke meno Juraj)
Ariadna ž. z gréc. Ariadné (ari + andanó veľmi sa páči), t.j. vážená, úctyhodná
Ariel m. - Ariela ž. z hebr. Aríél boží lev alebo boží oheň
Aristid m. - Aristida ž. z gréc. aristos najlepší
Arkád m. - Arkádia ž. z lat. Arcadius (gréc. Arkas, gen. Arkados mesto Arkádia), gréc. Arkadios obyvateľ Arkádie, rus. Arkadij
Arleta ž. z franc., nejasné
Armand m. - Armanda ž. franc. podoba mena Herman
Armín m. - Armína ž. z maď. Ármin Herman
Arne m. škand. meno skrátené z mien so základom arn orol
Arnold m. - Arnolda ž. z nem. Arnold, Arnwald (stnem. aro + waltan) vládca orol, silný ako orol, dom. Arno, - Arna
Arnošt m. - Arnoštka ž. čes. podoba mena Ernest
Áron m. z hebr. Aharón prorocký, osvietený
Arpád m. z maď. Árpád (árpa jačmeň)
Artem m. - Artemia ž. pôv. rus. dom. podoba mena Artemij (z gréc. artemés zdravý)
Artemida ž. podľa mena gréc. bohyne lovu Artemis (gréc. artemés zdravý)
Artemon m. staršia rus. podoba mena Artamon (z gréc. artemés zdravý)
Artúr m. z kelt. arth medveď, pôv. významom blízke je meno Uršuľa, dom. Artuš
Arzen m. z lat. Arsenius, gréc. Arsenios mužný, pôv. významom blízke je meno Andrej
Aster m. - Astéria ž. z gréc. aster hviezda, asterios hviezdny, pôv. významom sú blízke mená Estera, Hvezdoň, Atela
Astrid m. - Astrida ž. žen. meno je najskôr zo stšvéd. Astriss bohom milovaná, spôsobujúca bohu radosť, môže byť aj z gréc. astroidés hviezdovitý
Atanáz m. - Atanázia ž. z gréc. athanatos nesmrteľný, pôv. významom sú blízke mená Ambróz, Celestín
Aténa ž. podľa mena gréc. bohyne múdrosti Athéné (lat. Minerva)
Atila m. maď. meno z gót. Attila otecko, pôv. významom je blízke meno Abrahám
August m. - Augusta ž. z lat. augustus žiarivý, svetlý, vznešený, majestátny, pôv. významom blízke sú mená Adela, Auróra, Etela, Svetlana
Augustín m. - Augustína ž. z lat. Augustinus Augustov, maď. Ágoston, Augusztina (Ágošton, Augustina), dom. August, Gusto (porov. aj od Gustáv), - Augusta, Gusta, Gustína
Aurel m. - Aurélia ž. z lat. Aurelius (aureolus zlatý, zlatučký), staršie podoby Aurélius, Aurelián, rovnaký pôv. význam majú mená so základom zlat a meno Aranka, dom. Relo, - Aurelka, Rela
Auróra ž. z lat. Aurora ranná zora, zornička, pôv. významom blízke je meno Zora
Axel m. pôv. sever. skrátená podoba mena Absolón
Babeta ž. pôv. franc. dom. podoba (Babette) mena Barbora alebo Alžbeta
Balbína ž. nejasné, asi z nem. Baldwin (stnem. bald + wini) smelý, odvážny priateľ)
Baltazár m. z hebr. Béltšáccár (z babyl. Balát-šarussur) (boh) Baal ochraňuj kráľa, maď. Boltizsár (Boldižár), dom. Balco, Balko
Barbora i Barbara ž. z gréc. barbaros cudzinec, kto nezrozumiteľne rozpráva, brble, blízky pôv. význam majú mená Blažej, Gaston, maď. Borbála, rus. Varvara, dom. Bara, Bora, Boriša, Babuša, Barča, Borča
Barica ž. južnoslovan. dom. podoba mena Barbara
Barnabáš m. z hebr. barneb-húáh predpovedaný, prorokovaný syn
Bartolomej m. - Bartolomea ž. z hebr. bar Talmai Talmajov syn, maď. Berco, Bertalan, dom. Bartolen, Bartomil, Bartoš, Berco
Bazil m. z lat. Basilius (gréc. Basileios kráľovský), rovnaký pôvod má meno Vasil, pôv. významom blízke je meno Regína
Beáta ž. - Beatus m. z lat. beata blažená, šťastná, pôv. významom blízke sú mená Blažena, Félix, dom. Bea
Beatrica ž. z lat. Beatrix prinášajúca šťastie, blaženosť
Bela ž. z lat. bella krásna alebo pôv. dom. podoba mien Anabela, Arabela, Izabela
Belín m. - Belína ž. nejasné, azda novšie mená utvorené z mena Bela alebo Belinda
Belinda ž. angl. meno nem. pôvodu (zo stnem. lint had alebo linta štít, ochrana)
Belo m. z maď. Béla, to z nem. Adalbert, (spájalo sa aj s menom Vojtech) asociáciou je blízke k žen. menu Bela
Belomír m. novšie sloven. meno, azda chybne utvorené namiesto Bolemír
Beňadik m. - Benedikta ž. z lat. Benedicrus požehnaný, blahoslavený, staršia podoba Benedikt, pôv. významom blízke sú mená Blahoslav, Felix, Makar, maď. Benedek, tal. Benedetto, špan. Benito
Benilda ž. nejasné, asi z mena Benedikta podľa mena Brunhilda
Benita ž. pôv. špan. dom. podoba mena Benedikta
Benjamín m. z hebr. ben-já-mín syn pravej ruky, milovaný syn
Benon m. pôv. franc. dom. podoba mena Beňadik alebo Benjamín
Berenika ž. z gréc. Bereniké, Beroniké prinášajúca víťazstvo, variantom je meno Veronika
Bernard m. - Bernarda ž. z nem. Bernhard (stnem. bern + hart) medvedia sila, silný ako medveď, maď. Bernát
Bernardín m. - Bernardína ž. staršie podoby mien Bernard, Bernarda
Berta ž. nem. meno (zo stnem. beraht) slávna, skvelá, z toho základu sú aj mená Albert, Albrecht
Bertín m. dotvorená muž. podoba k menu Berta (nem. Bertina, Bertine)
Bertold m. nem. meno (zo stnem. beraht + waltan) slávny, skvelý vládca, maď. Bertót
Bertram m. nem. meno ( zo stnem. berath + hraban) slávny, skvelý havran
Bertrand m nem. meno (zo stnem. beraht + rant) slávny, skvelý štít, ochrana alebo variant mena Bertram
Bianka ž. z tal. Bianca (Bianka) biela, belostná, Blanka
Bibiána ž. z lat. mena Vivianus (vivus živý, plný života), variantom je meno Viviána
Blahoboj m. novšie slovan. meno, pôv. význam by bol bojujúci za dobro, blaho
Blahomil m. - Blahomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci dobro, blaho
Blahomír m. - Blahomíra ž. slovan. meno, variant mena Blahomil, možno vyložiť aj ako blahý mier (svet)
Blahosej m. utvorené podľa slovan. zložených mien (M.Kukučín: Lukáš Blahosej Krasoň), jeho význam by bol rozsievajúci blaho, dobro
Blahoslav m. - Blahoslava ž. slovan. meno s pôv. významom blahoslavený, blízke sú mená Beňadik, Makar, dom. Blahoš, - Blahuša
Blanka ž. pôv. špan. meno (špan. blanca biela), z tal. podoby je meno Bianka, pôv. významom blízke sú mená Albína, Kandida
Blažej m. z gréc. Blasios, asi brbľavý, nezrozumiteľne hovoriaci, podobnosť so žen. menom Blažena je náhodná, pôv. významom blízke sú mená Barbara, Gaston, lat. Blasius, rus. Vlasij, maď. Balázs (Baláž), dom. Blažo
Blažena ž. slovan. variant mena Beata (lat. beata blažená), dom. Blaža
Bohdan m. - Bohdana ž. slovan. meno vzniklo ako paralela gréc. Theódóros (boží dar), teda s pôv. významom bohom daný, boží dar, u juž. Slovanov častejšie je meno Božidar, blízke sú aj mená Deodata, Donát, Dorota, Izidor, Matej, Matúš
Bohuchval m. slovan. meno, pôv. význam by bol chváliaci boha
Bohumil m. - Bohumila ž. slovan. meno vzniklo prekladom gréc. Theóphilos Teofil, pôv. významom blízke sú aj mená Amadeus, nem. Gottlieb, dom. Bohuš, Božo, Milo, - Bohuna, Miluša, Bohuša
Bohumír m. - Bohumíra ž. slovan. meno s pôv. významom bohu mier, zmierujúci s bohom ako nem. Gottfried, dom. Bohuš, Miro, - Mira, Bohuša
Bohuslav m. - Bohuslava ž. slovan. meno s pôv. významom bohu sláva, oslavujúci boha, iná podoba je Božislav, blízke je Teofil, dom. Bohuš, Slavo, - Bohuna, Slava, Bohuša
Bohuš m. pôv. dom. podoba mena Bohuslav alebo Bohumír (alebo iného so základom boh)
Bojan m. - Bojana ž. slovan. meno zo slovesa bojati še báť sa, t.j. obávaný, alebo pôv. dom. podoba mien Bojimír, Bojislav
Bojimír m. - Bojimíra ž. slovan. meno s pôv. významom umiernený, mierny v boji alebo bojujúci o mier, blízke sú mená Borimír, Branimír
Bojislav m. - Bojislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny v boji, blízke je Borislav
Bolemír m. - Bolemíra ž. slovan. meno s pôv. významom viac mieru, väčší mier
Boleslav m. - Boleslava ž. slovan. meno s pôv. významom viac slávy, slávny ako meno Václav
Bonifác m. z lat. Binifatius (=homo boni fati človek dobrého osudu, aj dobrorečivý, blízky pôv. význam má meno Felix, príp. Beňadik
Borimír m. slovan. meno s pôv. významom bojujúci o mier alebo mierny, umiernený v boji ako Bojimír
Boris m. rus. meno z bulh. Bogoris (mongol. bogori malý) alebo skrátené meno Borislav
Borislav m. - Borislava ž. slovan. meno s pôv. významom bojujúci o slávu, slávny bojom ako Bojislav
Borivoj m. slovan. meno s pôv. významom bojujúci voj, vojsko, čes. Bořivoj
Božena ž. pôv. čes. variant mien Benedikta, Teodora, t.j. bohom obdarená, blahoslavená, pôv. významom veľmi blízke sú mená Blahoslava, Blažena, dom. Boža
Božetech m. - Božetecha ž. slovan. meno s pôv. významom božia útecha, bohom (sa) utešujúci
Božica ž. južnoslovan. dom. podoba mien Bohdana, Božidara
Božidar m. - Božidara ž. slovan. meno, najmä južnoslovan. s pôv. významom bohom daný, boží dar ako Bohdan, blízke sú aj mená Dorota, Matej, Teodor, dom. Božo, - Boža
Božislav m. - Božislava ž. variant mien Bohuslav, Bohuslava
Branimír m. - Branimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom bojujúci o mier, brániaci mier ako mená Bojimír, Borimír
Branislav m. - Branislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny bojovník, slávny obranca, blízke je Borislav, dom. Braňo
Bratislav m. - Bratislava ž. novšie meno podľa slovan. zložených mien a podľa súčasného názvu hlavného mesta SR (Bratislava), jeho pôv. význam by bol asi slávny brat, iné je čes. meno Břetislav (slávny bojovým krikom)
Brenda ž. angl. meno, asi z nór. mena Brand (brandr meč)
Brian m. - Bria ž. angl. meno (z kelt. brigh silný, mocný), pôv.významom blízke je meno Bernard
Brigita ž. z kelt. brigh silný, mocný, rovnaký pôvod majú mená Brian, Brit, dom. Brita, Gita
Brit m. - Brita ž. kelt meno z brigh silný, mocný alebo Brit obyvateľ Británie, Angličan, môže byť aj z dom. podoby mena Brigita
Bronislav m. - Bronislava ž. slovan. meno s pôv. významom brániaci slávu, slávny obranca, častejšie je Branislav
Bruna ž. pôv. nem. dom. podoba mena Brunhilda
Brunhilda ž. z nem. Brunhild (stnem. brunia + hiltja) obrnená bojovníčka)
Bruno m. nem. meno skrátené z Brunold (stnem. brun + waltan) hnedý vládca
Budimír m. - Budimíra ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci mier (svet), staršia podoba aj Budmer
Budislav m. - Budislava ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci slávu, staršia podoba aj Budslav (Buclav)
Bystrík m. nové sloven. meno zo slova bystrý rýchlo vnímajúci, chápavý
Cecília ž. - Cecilián m. z lat. caecus slepý, krátkozraký, čes. Cecilie, Cecílie, dom. Cila, Ciľa
Celerín m. - Celerína ž. z lat. celer rýchly, pôv. významom je blízke meno Bystrík
Celestín m. - Celestína ž. z lat. caelestinus nebeský, pôv. významom blízke je meno Ambróz
Cézar m. - Cezária ž. podla G.J.Cézara (Caesara), prvého rímskeho cisára (lat. caesar cisár), pôv. asi z lat. caesaries dlhovlasý, vlasatý
Ctiboh m. novšie slovan meno, pôv. význam by bol asi ctiaci boha
Ctibor m. slovan. meno (aj Čestibor, Stibor) s pôv. významom bojujúci za česť, čestne bojujúci, pôv. významom sú blízke mená Honor, Honorát, Erhard
Ctirad m. - Ctirada ž. slovan. meno (aj Čestirad) s pôv. významom kto má rád česť, čestný
Ctislav m. - Ctislava ž. slovan. meno (aj Čestislav) s pôv. významom slávny cťou, oslavujúci česť, poľ. Czeslaw (Česlav)
Cvetan m. - Cvetana ž. južnoslovan. meno s pôv. významom kvitnúci, blízke sú mená Florián, Kveta
Cyntia ž. z gréc., asi z názvu kopca Kynthos
Cyprián m. z lat. Cyprianus cyperský, z ostrova Cypru, dom. Cypro
Cyril m. - Cyrila ž. z gréc. kyrios pán, vladyka (možno aj z perz. kuruš slnko), rus. Kiril, dom. Cyro
Cyrus m. lat. z gréc. kyrios pán, vladyka, častejšie ja Cyril
Čestmír m. slovan. meno (aj Čestimír) kto ctí mier, mierumilovný, blízky pôv. význam mali aj mená Ctiboh, Ctirad, Ctislav
Čistomil m. - Čistomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci čistotu, čistý, čistotný
Čistoslav m. - Čistoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci čistotu, čistý, čistotný, pôv. významom blízke je meno Katarína
Dacián m. z lat. datus daný, darovaný alebo Dacianus obyvateľ Dácie, Dák
Dag m. - Daga ž. kelt. dag deň, lesk alebo skrátené z mien Dagobert, Dagomar
Dagmar i Dagmara ž. škand. meno Dagmar (dag + mari) slávny deň, špan. Dagomaro, dom. Daša, Dašena
Dagobert m. nem. meno (zo stnem. tag + beraht) slávny, žiarivý deň, pôv. významom blízke sú mená Albert, Berta, Dagmar
Dajana ž. angl. variant mena Diana (aj meno Deana)
Dália ž. škand. meno podľa názvu kvetiny georgíny (bot. Dahlia podľa mena švéd. botanika A.Dahla), je aj meno Georgína
Dalibor m. slovan. meno s pôv. významom vzďaľuj, odďaľuj boj, variant gréc. mien Telemach, Telesfor
Dalida ž. maď. meno tal. pôvodu (aj maď. dal pieseň), blízke je meno Dalma
Dalila ž. z hebr. dalal nežná, jemná
Dalimil m. - Dalimila ž. slovan. meno s pôv. významom (buď) ďalej, stále milý
Dalimír m. - Dalimíra ž. severoslovan. meno s pôv. významom (buď) ďalej, stále mier
Dalma ž. maď., pôv. muž. meno (maď. dal pieseň), pôv. významom blízke je meno Dalida
Damara ž. pôv. nem. meno Damaris (asi z gréc. dámar manželka)
Damián m. - Damiána ž. z mena starogréckeho lekára Damiána (gréc. damianos pokoriteľ, krotiteľ), staršia podoba je Demian, maď. Demjén, Demény (Deméň)
Dan m. - Dana ž. anhl. podoba mena Daniel, žen. meno z dom. podoby mien Daniela, Bohdana
Danica ž. južnoslov. dom. podoba mena Daniela, súčasná asociácia aj so slovom danica dennica
Daniel m. - Daniela ž. z hebr. Dáníél boh rozsúdil, boh je sudca, dom. Daňo, Daniš, Danuš, - Dana, Danuša, Danuľa
Danila ž. južnoslovan. variant mena Daniela (aj muž., východoslovan. dom. podoba mena Daniel)
Danuta ž. poľ. meno, pôv. dom. podoba mien Bogdana alebo Daniela
Dárius m. - Dária ž. podľa mena perz. kráľa (gréc. Dareios, lat. Darius), zo stperz. Dárajavauš držiteľ dobra, mocný, pôv. významom blízke je meno Brigita, dom. Daro, - Dara
Darina ž. pôv. slovan. dom. podoba mena Dária, dom. Dara
Daša ž. pôv. dom. podoba mena Dagmar
Dávid m. asi z asýr dádu a hebr. dód miláčik alebo z ugaritského (vyhynutého semitského) jazyka davidu náčelník, teda kráľ
Dean m. - Deana ž. z angl. podoby mena Diana (Dajana)
Debora ž. z hebr. debhórá včela
Dejan m. z angl., muž. podoba k menu Diana (Dean), možno aj slovan. z dějati pracovať, účinkovať, variantom je meno Zian, rus. Dejan, Dijan, bulh. Dejan
Delfína ž. z gréc. delphis, delphínos, lat. delphinus delfský, z Delf (v Delfách bola slávna Apolónova veštiareň) alebo delfín, ryba zasvätená bohu Apolónovi, dom. Dela
Demeter m. - Demetria ž. z gréc. Démétrios patriaci bohyni úrody Deméter, staršia podoba aj Dimiter, rus. Dmitrij, dom. Demo, Dimo, Mitro, Miťo
Demian m. staršia podoba mena Damián
Denis m. - Denisa ž. franc. podoba mena Dionýz
Deodata ž. z gréc. muž. mena Theodotos bohmi darovaný, rovnaký pôvod majú mená Teodot, Teodor, Dorota
Desana ž. najasné, možno súvisí so srbochorv. desan pravý, dom. Desa
Desdemona ž. z gréc. deisidaimón blahoslavená, bohabojná alebo dysdaimón nešťastná, pôv. významom môžu byť blízke mená Benedikta, Felícia
Despína ž. z lat. (asi spina tŕň, prenes. starosti), t.j. bezstarostná
Detrich m. z nem. Dietrich (stnem. diot + ríchi) vláda ľudu, vládca ľudu, z gréc. podoby je meno Teodorik, čes. Dětřich, maď. Detre
Dezider m. z lat. desiderium túžba, žiadosť, teda vyžiadaný alebo žiadajúci, pôv. významom blízke sú mená Želimír, Želislav, maď. Dezsér, Dezsó (Dežér, Dežó), dom. Dežo
Diana ž. podľa mena rím. bohyne lovu (Diana z diviana, od divus božský), teda božská, alebo súvisí s lat. dies deň, teda jasná, žiarivá
Dília ž. pôv. nem. podoba mena Odilia Otília
Dimitrij m. rus. variant mena Demeter
Dionýz m. - Dionýzia ž. podľa mena gréc. boha vína, úrody a plodnosti (Dionýsos) z gréc. Dionýsios zasvätený bohu Dionýsovi, božie (Dionýsovo) dieťa, franc. Denis, maď. Dénes (Déneš), čes. Diviš, dom. Dino, - Dina
Dita ž. sev. dom. podoba mien Edita, Judita, dom. Dituša
Dobrava ž. pôv. asi dom. podoba mena Dobroslava
Dobromil m. - Dobromila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci dobro, blízke sú mená Agáta, Agatón, dom. Dobruša
Dobromír m. - Dobromíra ž. slovan. meno utvorené zo slov dobrý a mir mier, svet, dom. Dobruša
Dobroslav m. - Dobroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci dobro, slávny dobrotou, dobrý, dom. Dobruša
Dobrotín m. - Dobrotína ž. novšie meno súvisiace so slovom dobrota (od dobrý), dom. Dobruša
Dominik m. - Diminika ž. z lat. Dominicus (dominicus pánov, dominus pán), špan. Domingo, maď. Domonkos, Domokos (Domonkoš, Domokoš), dom. Domino, Domin, - Domina, Dina, Nika
Domoľub m. novšie slovan. meno, pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci dom, domov
Domoslav m. - Domoslava ž. slovan. osob. meno s pôv. významom oslavujúci domov alebo doma slávny
Donald m. z kelt. Domhnall vládca sveta, špan. Donaldo
Donát m. - Donáta ž. z lat. Donatus (donatus darovaný, (boží) dar, pôv. významom blízke sú mená Deodata, Teodor, Dorota, Jonatán, Bohdan, Matej
Dorisa ž. z nem. dom. podoby (Doris) mien Dorota, Teodora
Dorota ž. - Dorotej m. z gréc. Dórotheos dar boží, blízky pôv. význam majú mená Bohdan, Božidar, Donát, Deodata, Izidor, Jonatán, Matej, Teodor, franc. Dorothée (Doroté), Dorette (Doret), rus. Dorofeja, dom. Dora, Dorina, Doriša, Doruľa
Dragutín m. južnoslovan. podoba mena Drahotín
Drahan m. z južnoslovan. Dragan (drag drahý, milý)
Drahoľub m. slovan. meno utvorené zo slov drahý a ľúby milý, milovaný
Drahomil m. - Drahomila ž. slovan. meno zo slov drahý a milý milovaný, staršia podoba aj Drahmil
Drahomír m. - Drahomíra ž. slovan. meno s pôv. významom komu je drahý mier, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha
Drahoň m. meno utvorené z príd. mena drahý
Drahoslav m. - Drahoslava ž. slovan. meno s pôv. významom komu je drahá sláva, staršia podoba aj Dra(h)slav, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha
Drahoš m. meno utvorené zo slova drahý alebo skrátením mien Drahoslav, Drahomír
Drahotín m. - Drahotína ž. slovan. meno utvorené zo slov drahý alebo drahota milota, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha
Dražica ž. južnoslovan. podoba mena Dragutina alebo zložených mien so základom drag
Dúbravka ž. slovan. meno (dúbrava les) lesná alebo z mena Dobrava (od dobrý)
Duchoslav m. - Duchoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci ducha (dušu), slávny duchom, je aj Dušislav
Dulcia ž. zo špan. dulcie sladká (lat.dulcis)
Dulcinela ž. podľa mena hrdinky Cervatesovho románu Don Quijote (Dulcinea) zo špan. dom. podoby mena Dulcia
Dulcínia ž. latinizovaná podoba špan. mena Dulcinea
Duňa ž. rus. dom. podoba mena Jevdokija (z. gréc. Eudokia náklonnosť, blahosklonnosť)
Dušan m. - Dušana ž. pôv. južnoslovan. skrátená podoba mien Duchoslav, Dušislav, pôv. významom blízke je meno Spiridon, dom. Dušo, - Duša
Eberhard m. nem. meno (zo stnem. ebur + hart) silný, smelý diviak
Edgar m. angl. meno (zo stangl. éad + gar) bohatý kopijník
Edina ž. nejasné, asi z dom. podoby mena Edita
Edita ž. angl. meno (Edith, zo stangl. éad + guth) čťastný boj (prinášajúci majetok), dom. Eda, Dita, Eduša, Eduľa
Edmund m. angl. meno (zo stangl. éad + mund) mocná ochrana, mocný, bohatý Ochranca, dom. Edo, Eduš, Edušo
Eduard m. - Eduarda ž. angl. meno (Edward, zo stangl. éad + weard) mocný, bohatý strážca alebo strážca majetku, dom. Edo, Eduš, Edušo, Eduľo, - Eda, Eduša, Eduľa
Edvin m. angl. meno (Edwin, zo stangl. éad + wine) bohatý, mocný priateľ
Egid i Egídius m. z gréc. aigis, gen. aigidos štít boha Dia, lat. Aegidius. zodpovedá slove. menu Ilia
Egon m. nem. dom. podoba mien Egbert, Eginolf (prvá časť zo stnem. ecka meč agin)
Ela ž. pôv. dom. podoba mien Helena, Eleonóra, Gabriela, staršia podoba Ella, dom. Eluša
Elektra ž. z gréc. Elektra svietiaca, žiariaca, blízky pôv. význam majú mená Lucia, Roxana, Svetlana
Elemír m. z maď. Elemér, môže súvisieť z nem. dom. podobou (Elmer, Elmar) mena Adalmar slávny ušľachtilosťou alebo Eilmar slávny mečom, ale aj so slovan. menom Velimír, dom. Elo, Elek
Elena ž. variant mena Helena, dom. Ela, Eluša, Iľa, Iľuša
Eleonóra ž. špan. meno asi z arab. Ellinor boh je moje svetlo, dom. Leonóra, Ela, Eluša, Nora, Lena, Lóra
Elfrída ž. nem. meno (Elfriede, zo stnem. alb, alp + fridu) chránená duchmi, dom. Elfína, Frída
Eliáš m. - Eliána ž. z hebr. Ulíjjáhu môj boh je Jehova, variantom je meno Ilia, maď. Illés (Illéš), rus. Iľja
Eliška ž. čes. podoba mena Elizabeta Alžbeta
Elizabeta ž. staršia podoba mena Alžbeta
Elizej m. z hebr. Elíšá boh je spása, oslobodenie, staršia podoba Elizeus
Ella ž. staršia podoba mena Ela
Elmar m. nem. meno, variant mena Eilmar slávny mečom alebo Adalmar slávny a vznešený
Elo m. pôv. sloven. dom. podoba mena Elemír
Elvíra ž. špan. meno, variant špan. Elmira vznešená, kňažná alebo z gót. Alwara ochrankyňa všetkých
Elvis m. angl. meno z nem. (stnem. al + wisi) celý biely, pôv. významom blízke je meno Alojz
Elza ž. pôv. nem. dom. podoba mena Alžbeta
Ema ž. z nem. Emma, skráteného z mien Irmgard/Ermengard, Irmhild/Ermenhild podobne ako Irma, alebo pôv. dom. podoba mien Emanuela, Emília
Eman m. pôv. dom. podoba mena Emanuel
Emanuel m. - Emanuela ž. z hebr. Immánúél s nami je boh, staršia podoba je Imanuel, dom. Eman, Emo, Manuel, - Ema, Manuela
Emil m. - Emília ž. z lat., podľa mena rím. rodu Aemilius (aemulus horlivý, usilovný, pracovitý), pôv. významom blízke je meno Amália, dom. Emo, Emilo, Milo, - Mila, Ema, Emila, Emuša, Emuľa
Emilián m. - Emiliána ž. z lat. Aemilianus patriaci rodu Aemiliovcov
Engelbert m. nem. meno (zo stnem. angil + beraht) slávny z kmeňa Anglov
Enrik m. z lat. podoby mena Henrik
Erazmus i Erazim m. z gréc. erasmos hodný lásky, milovaný, blízky pôv. význam majú mená so základmi ľub a mil
Erhard m. nem. meno (zo stnem. éra + harti) v cti silný, čestný, pôv. významom blízke sú mená Ctibor, Ctirad, Honór
Erich i Erik m. - Erika ž. nem. meno (zo stnem. éra + richi) ctihodný vládca, sev. variant je Erik, dom. Ero
Ermelinda ž. nem. meno Erm(en)linde (variant mena Irmlinde, zo stnem. irmin + linta) veľká záštita alebo záštita, ochrana kmeňa Irminov
Erna ž. pôv. nem. dom. podoba mena Ernestine Ernestína
Ernest m. - Ernestína ž. z nem. (stnem. ernust vážny, čestný, rozhodný, nem. Ernst, tal. Ernesto, čes. Arnošt, maď. Ernó, dom. Erno, Ero, Erino, - Ernesta, Erna
Ervín m. - Ervína ž. z nem. Herwin (stnem. heri + wini) priateľ vojska, angl. Irving, dom. Ero, Ervo
Estera ž. z hebr. Estér (perz. sitareh hviezda), staršia podoba Ester, pôv. významom blízke sú mená Aster, Hvezdoň, Stela, dom. Esta
Etela ž. angl. podoba mena Adela, maď. Etelka, dom. Eta
Eufrozína ž. z gréc. Euphrosyné veselá, dobrá, priateľská, maď. Fruzsina (Fružina), dom. Zina
Eugen m. - Eugénia ž. z gréc. Eugénios (eugenés urodzený, blahorodný), blízky pôv. význam majú mená Adela, Etela, čes. Evžen, Evženie, rus. Jevgenij, Jevgenija, maď. Jenó, Jenóke, dom. Geno, Geňo, Jeno, Ženo, - Gena, Geňa, Žeňa, Jena
Eulália ž. z gréc. Eulalia dobre hovoriaca, blahorečiaca
Eunika ž. z gréc. Euniké šťastné víťazstvo, šťastná víťazka, pôv. významom blízke sú mená Veronika, Nikodém, Mikuláš, Viktor
Euridika ž. z gréc. Eurydiké, podľa mena Orfeovej manželky
Euriela ž. nejasné
Eusébius m. - Eusébia ž. z gréc. eusebés statočný, pobožný, rus. Jevsevij, port. Eusebio, maď. Ozséb (Ožéb)
Eustach m. - Eustachia ž. z gréc. Eustáchos majúci dobré klasy, obilie, ukr. Ostap, maď. Lestár (Leštár), dom. Stacho (aj od mena Stanislav)
Eva ž. z hebr. Chavvá(h), Havvá(h) živá, prenes. matka života, pôv. významom blízke sú mená Zoe, Zoja, Živa, dom. Evina, Evuľa, Evuša, Evča
Evald m. nem. meno (zo stnem. ewa + waltan) vládnuci zákonom, ochranca zákona
Evelína ž. z angl. Eveline (kelt. Eiblin radosť, svetlo) alebo z franc. Aveline lesný orech
Ezechiel m. z hebr. Jechezquél posilní (ho) boh, dom. Ezech, Ežo
Fabián m. - Fabiána ž. z lat. Fabianus patriaci rím. rodu Fabiovcov (lat. faba bôb, fazuľa), dom. Fabo, Fabiš
Fábius m. - Fábia ž. podľa rím. rodu Fabiovcov (lat. fabius bôbový, fazuľový)
Fatima ž. z arab. fatama brať dieťa od pŕs, teda od pŕs odlúčená
Faust m. - Faustína ž. z lat. faustus priaznivý, šťastný, prinášajúci šťastie, žen. meno je zo staršej podoby Faustín, pôv. významom blízke sú mená Bonifác, Beata, Felix, Makar, Fortunát
Febrónia ž. z gréc. Phebronia (azda z lat. Faber, Fabricius majster, umelec)
Fedor m. - Fedora ž. sloven. podoba rus. Fjodor (z gréc. Theódóros Teodor), dom. Feďo, Fedino, - Feďa, Fedina
Felicián m. z lat. Felicianus patriaci Felixovi
Felicita ž. z lat. felicitas šťastie, novšie Felícia
Félix m. - Felícia ž. z lat. felix šťastný, blízky pôv. význam majú aj mená Faust, Fortunát, Makar, Beáta, dom. Feľo, - Feľa, Fea, Felina
Ferdinand m. - Ferdinanda ž. nem. meno (zo stnem. fridu + nand) smelý ochranca, maď. Nándor, dom. Ferdo, Ferdiš, Nando
Fidél m. - Fidélia ž. z lat. fidelis verný, oddaný, staršie Fidélius, tal. Fidelio
Filemon m. z gréc. Philemon (philein) priateľský, prívetivý
Filibert m. z nem. Filibert (stnem. filu + beraht) veľmi žiariaci, nádherný, veľmi slávny
Filip m. - Filipa i Filipína ž. z gréc. philos + hippos milovník koní, maď. Fulop, dom. Fiľo, - Fiľa
Filomén m. - Filoména ž. z gréc. philoméné milovaná, rovnaký pôvod má meno Filemon, Gracián a mená so základmi ľub a mil, dom. Fiľo, - Fiľa, Féna
Flavián m. lat. Flavianus patriaci k rodu Fláviovcov
Flávius m. - Flávia ž. podľa mena rím. rodu Fláviovcov (z lat. flavus svetlý, plavý)
Flóra ž. - Flór m. podľa mena rím. bohyne kvetov Flora (z lat. flos, gen. floris kvet), rovnaký pôv. význam majú mená Kveta, Cvetan, Antim, maď. Virág (kvet), angl. a franc. Fleur (Flór), dom. Florina
Florencián m. - Florencia ž. lat. meno s pôv. významom obyvateľ Florencie, Florenťan (lat. florens kvitnúci), dom. Flolenc, Floro, - Flora, Florina
Florentín m. - Florentína ž. z lat. Florentinus Florenťan (z lat. florens kvitnúci)
Florián m. - Floriána ž. z lat. Florianus (flos, gen. floris kvet), dom. Floro, Floriš, Frolo, - Flora, Florina
Florína ž. z angl. podoby mena Florine Floriána
Fortunát m. - Fortunáta ž. podľa mena rím. bohyne šťastia Fortúny, z lat. fortunatus obdarený šťastím, šťastný, pôv. významom blízke sú mená Beáta, Faust, Félix, Makar
Fraňo m. pôv. sloven. dom. podoba mena František
František m. - Františka ž. z tal. podoby Francesco (Frančesko) Francúzik, malý Francúz, staršia podoba Frančišek, lat. Franciscus. nem. Franz. (Franc), franc. Francois (Fransoa), špan. Francisco, maď. Ferenc, dom. Fraňo, Fero, Ferino, Fáno, - Francka, Francinaresní analýzu.??z jed
Frederik m. - Frederika ž. pôv. román. podoba mena Fridrich, staršia aj Friderik, Friderika
Frída ž. nem. meno Frida, vzniklo skrátením mien so základom Fried (stnem. fridu) mier, ako Friederika, Elfried
Fridolín m. - Fridolína ž. z nem. dom. podoby mena Fridrich
Fridrich m. z nem. Friedrich (stnem. fridu + richi) mierumilovný vládca, pôv. významom blízke sú mená Miroslav, Slavomír, Ľubomír, nem. Fritz (Fric), maď. Frigyes (Friďeš), čes. Bedřich, dom. Frico
Gabriel m. - Gabriela ž. z hebr. gabri él muž boží alebo silný je boh, rus. Gavrila, ukr. Havrylo, maď. Gábor, dom. Gabo, Gabino, Gábriš, Gábor, - Gaba, Gabina, Ela, Eluša
Gál m. pôv. maď. podoba lat. mena Gallus obyvateľ Galie (gallus kohút), staršia podoba Galus, maď. Gál, Gálos (Gáloš), poľ. Gawet, čes. Havel, dom. Galo
Galina ž. rus. meno z lat. gallina sliepka (gallus kohút) alebo z gréc. galéné pokoj bezvetrie, rus. Galina, ukr., poľ. Halina, dom. Gala, Gaľa
Gaston m. franc. meno z nem. Gast hosť, cudzinec, pôv. významom blízke sú mená Barbara, Blažej
Gašpar m. orient. meno s pôv. významom nesúci poklad, nosič pokladu, čes. Kašpar, rus., poľ. Kasper, franc. Gaspard, tal. Gaspare, maď. Gáspár, Gazsó (Gášpár, Gažó), dom. Gažo, Gašo
Gedeon m. z hebr. Gidhón drevorubač
Gejza m. z maď. Géza tur. pôvodu, zo sttur. jeg označujúceho hodnosti
Genadij m. rus. meno z gréc. Gennadios (gennadas urodzený, blahodarný)
Genovéva ž. nem. meno s pôv. významom dcéra neba alebo matka rodu, čes. Jenovéfa, tal. Genoveffa (Dženoveffa), franc. Geneviéve (Ženeviév), dom. Gena, Geňa, Jena
Georgia ž. lat. žen. podoba mena Georgius Juraj
Georgína ž. z nem. Georgine (od Georg Juraj), franc. Géorgine, čes. Jiřina, poľ. Jerzyna (Ježyna), podľa názvu kvetiny georgína vzniklo z jeho lat. termínu (Dahlia) meno Dália
Gerald m. - Geralda i Geraldína ž. nem. meno (stnem. gér + waltan) s pôv. významom vládca nad kopijou, kopijník, staršia podoba Geralt, blízke pôv. významom je meno Gerhard
Gerazim m. rus. meno z gréc. gerasimos úctyhodný, ctihodný, rus. Gerasim, ukr. Herasym, Harasym, dom. Geraz
Gerhard m. nem. meno (stnem. ger + hart) tvrdý oštep, silný kopijník, blízke je Gerald, franc. Gérard (Žérar), maď. Gellért
Gertrúda ž. z nem. Gertrude (stnem. gér + trút) milá kopija, milá kopijníčka, dom. Trúda, Gerta
Gilbert m. - Gilberta ž. nem. meno z Giselbert (stsev. gisli + stnem. beraht) slávny šíp, slávny lukostrelec
Ginda ž. nejasné, azda z nem. Gislinde (stnem. gis + linta) ochrana pred šípom (?)
Gizela ž. nem. meno, súvisí asi so stnem. gisil, gis šíp, strela, franc. Gisele (Žizel), dom. Giza
Gorazd m. slovan. meno zo stslov. gorazd skúsený, zdatný
Gordan m. - Gordana ž. južnoslovan. podoba mena Gordián
Gordián m. z gréc. Gordyénos obyvateľ Gordieny, južnej časti niekdajšieho Arménska
Gordon m. angl. meno Gordun podľa mena škót. šľachtického rodu
Gothard m. nem. meno Gotthard (zo stnem. got + hart) silný v bohu
Gracián m. - Graciána ž. z lat. Gratianus patriaci rím. rodu Gratiovcov (lat. gratius milý, pôvabný), pôv. významom blízke sú mená so základom mil a mená Karina, Kariton, dom. Grácia
Gregor m. - Gregoria i Gregorína ž. z gréc. Grégorios (grégoros ostražitý), rus. Grigorij, ukr. Hryhoryj, Hryhor, čes. Řehoř, poľ. Grzegorz (Gžegož), maď. Gergely (Gergej), Gergó, dom. Grešo, Greguš, Jerguš, Hrico
Gustáv m. - Gustáva ž. zo švéd. Gustav, Gosta s pôv. významom bojová záštita, opora, dom. Gusto, - Gusta (aj od August)
Gustína ž. z dom. podoby mena Augustína alebo žen. od Gustáv, dom. Gusta
Halina ž. poľ. a ukr. podoba rus. mena Galina, dom. Hala, Haľa
Hana ž. variant mena Anna
Harold m. z nem. Harald (sev.) s pôv. významom vojenská sila, vládca vojska, rovnaký pôvod má meno Herald
Hartvig m. nem. meno (zo stnem. hart + wig) tuhý boj, smelý bojovník
Havel m. - Havla ž. čes. podoba mena Gál (lat. Gallus)
Hedviga ž. nem. meno Hedwig (zo stnem. hadu + wig) víťaziaca v boji, víťazná bojovníčka, pôv. významom blízke sú mená Veronika, Nikodém, Mikuláš, Viktor, Vincent, Žigmund, maď. Hedvig, čes. Heda, Hedvika, poľ. Jadwiga, dom. Heda
Helena ž. z gréc. heléné fakľa, svetlo, varianty tohto mena sú Elena, Jelena, Alena, rus. Jelena, maď. Ilona, dom. Hela, Heluša, Elena, Ela, Eluša, Iľa, Iľuša
Helga ž. sev. meno (švéd. helig. svetá, prenes. zdravá), pôv. významom sú blízke mená Oľga, Svatava
Helmut m. nem. meno z Heilmut (stnem. heil + muot) zdravý duch, zdravá myseľ, pôv. význam má meno Oleg
Henrich m. - Henrieta ž. z nem. mena Heinrich (stnem. heim + richi) vládca domu, vládca domova, žen. je z franc. skrátenej podoby Henriette, nem. Heinrich, Heinz (Hajnc), angl. Henry, Harry, poľ. Henryk, čes. Jindřich, Hynek, - Jindra, Jindřiška
Herald m. z nem. Harald, Harold alebo Herward (stnem. heri + wart) vojenská stráž, strážca, angl. Harold, švéd. Harald, franc. Hérault, tal. Araldo
Herbert i Heribert m. nem. meno (stnem. heri + beraht) vojskom slávny, skvelý, slávny bojovník, pôv. významom blízke sú mená Albert, Norbert, Berta
Herina ž. nejasné, azda z nejakej dom. podoby mena Hermína
Herman m. - hermína ž. z nem. Hermann (stnem. heri + man) bojovník, pôv. významom sú blízke mená so základmi bor a boj, čes. Heřman, rus. German, franc. Armand, žen. Germaine (Žermen), maď. Armin, tal. Ermanno, dom. Hermo, - Herma, Mína
Herta ž. nem. meno z dom. podoby mien so základom Hert (stnem. hart), t.j. odvážna, smelá
Hieroným m. z gréc. Hieronymos sveté meno, staršia podoba Hieron, nem. Hieronymus, čes. Jeroným, Jarolím, maď. Jeromos (Jeromoš), franc. Jérôme (Žerom), tal. Girolamo (Džirolamo)
Hilár m. - Hilária ž. z tal. Hilarius (hilaris veselý), staršie podoby Hilárius, Hilarion, Ilarion, rus. Ilarij, maď. Vidor (veselý, bodrý)
Hilda ž. pôv. nem. dom. podoba mien so základom Hilde (stnem. hiltja boj, bojovníčka), napr. Brunhilda, Hildegard, rus. Giľda, maď. Ildikó, dom. Hilduša
Hildegard m. - Hildegarda ž. nem. meno, Hildeger (stnem. hiltja + gér) bojová kopija, kopijník, žen. Hildegard (stnem. hiltja + garda) bojová palica
Homér m. podľa mena legendárneho slepého básnika z gréc. Homéros rukojemník alebo slepec
Honor m. - Honóra ž. z lat. Honorius (honor česť), pôv. významom blízke sú mená Ctibor, Ctirad, Erhard
Honorát m. - Honoráta ž. z lat. Honoratus čestný, vážený
Horác m. podľa rím. rodového mena Horatius (z lat. hora čas alebo z gréc. horaios mladý, kvitnúci), staršia podoba Horácius
Hostimil m. - Hostimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci hostí, pohostinný
Hostirad m. slovan. meno s pôv. významom kto má rád hostí
Hostislav m. - Hostislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci hostí, pohostinný, blízky pôv. význam majú aj ďalšie mená so základom host a meno Polyxena
Hostivít m. slovan. meno s pôv. významom vítajúci, prijímajúci hostí, pohostinný, známe je aj staršie meno Hostimyseľ (čes.Hostimysl)
Hrdoslav m. - Hrdoslava ž. novšie sloven meno s významom hrdý na slávu alebo oslavujúci hrdosť, slávny hrdosťou, dom. Hrdoš
Hrdoš m. meno utvorené z príd. mena hrdý alebo z dom. podoby mena Hrdoslav
Hromislav m. - Hromislava ž. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci hrom, slávny hromom, rus. Gremislav (= Hrmislav)
Hubert m. z nem. Hugbert (stnem. hugu + beraht) slávny duchom, duchaplný, lat. Hubertus, rus. Chjubert, tal. Uberto, Oberto
Hugo m. nem. meno, pôv. dom. podoba mena Hugbert, Hubert
Hugolín m. nejasné, asi súvisí s menami Hugo, Hubert
Humbert m. z nem. Humbert (asi stnem. hune + beraht) slávny obor, velikán, tal. Umberto
Hvezdoň m. nové sloven. meno utvorené zo slova hviezda, pôv. významom blízke sú mená Aster, Estera, Stela, srbochorv., bulh. Zvezdan
Hviezdoslav m. - Hviezdoslava ž. podľa pseudonymu básnika P.Országha Hviezdoslava, jeho pôv. význam by bol oslavujúci hviezdy
Hyacint m. - Hyacinta ž. z gréc. Hyakinthos hyacint
Hynek m. čes. dom. podoba mena Henrich
Hypolit m. z gréc. Hyppolytos vypriahač koní, koniar, pôv. významom blízke je meno Filip
Chariton m. variant mena Kariton
Chotimír m. - Chotimíra ž. slovan. meno s pôv. významom ten, čo chce mier, bolo aj meno Chotislav
Chraniboj i Chranibor m. slovan. meno s pôv. významom ochraňujúci bojom, obranca, blízke je meno Servác
Chranislav m. - Chranislava ž. slovan. meno s pôv. významom ochraňujúci slávu, ochranca slávy
Ida ž. nem. meno (zo stsev. íd čin alebo zo stnem. itis žena), dom. Iduľa, iduša
Ifigénia ž. z gréc. Iphigeneia vznešeného pôvodu, urodzená
Ignác m. - Ignácia ž. z lat. Egnatius, gréc. Ignatios (lat. adnatus, agnatus neskôr narodený alebo ignitis ohnivý, rozpálený, staršia podoba Ignát, rus. Ignatij, ukr. Ihnat, dom. Náco, Nácino, Ignáco, - Náca, Nácina, Ignáca
Ignát m. staršia podoba Ignác
Igor m. rus. meno z island. Igwarr (stisland. Ingwio + wara) boh Ingwio ochraňuje, pod ochranou boha Ingvia, rovnaký pôvod majú mená Ivan, Ivor
Ilarion m. staršia podoba mena Hilár
Ilia m. - Iliana ž. stará slovan. podoba mena Eliáš a súčasne asi aj mena Egídius, čes. Jiljí, rus. Iľja
Iľja m. rus. podoba mena Eliáš
Ilma ž. angl. meno skrátené z mena Vilma, Vilhelmína, rus. Iľma
Imanuel m. staršia podoba mena Emanuel
Imrich m. - Imriška ž. z nem. Emmerich, Almarich (stnem. amal + richi) vládca práce, pracovitý vládca, čes. Emerich, maď. Imre, port. Americo, dom. Imro, Imino, - Imra, Imina
Ina ž. pôv. dom. podoba mien zakončených na -ina (Katarína, Karolína), rus. Ina, nem. Ina, Ine
Ingeborga ž. zo škand. Ingeborg, nem. Ingeburg (stnem. Ingio + burg, stisland. Ingwio + bjorg) chránená bohom plodnosti Ingviom, dom. Inga
Ingrida ž. škand. meno (zo stškand. Ingwio + frid) Ingviova krásavica, krásna, chránená bohom plodnosti Ingviom, staršia podoba je Ingrid
Inocent m. - Inocencia ž. z lat. innocens nevinný, nem. Innozenz, rus. Innokentij, maď. Ince
Irena ž. - Irenej m. z gréc. eirénaios mierumilovný, staršia podoba Ireneus, pôv. významom blízke sú mená Ľubomír, Fridrich, rus. Irinej, Irina, maď. Jernó, Jerne, dom. Ira, Irča, Iruľa, Iruša
Irina ž. rus. podoba mena Irena
Irma ž. nem. meno, pôv. skrátená podoba zložených mien, napr. Irmgard (stnem. irm) veľká, silná, dom. Irmuša, Irmuľa
Ita ž. nejasné, asi z mena Judita ako čes. Jitka
Ivan m. - Ivana ž. stará slovan. podoba hebr. mena Jochanán, z ktorého je aj Ján, dom. Ivo, Ičo, Ivčo, Ivuľo, Ivušo, - Iva, Ivča, Ivuľa, Ivuša
Ivar m. kelt. meno z island. Ingwarr (stisland. Ingwio + wara) boh Ingvio ochraňuje, pod ochranou boha plodnosti Ingvia, rovnaký pôvod majú mená Ivor, Igor
Iveta ž. franc. meno Yvette, zdrobnenina mena Yvonne Ivona, staršie podoby Yveta, Yvetta
Ivica ž. južnoslovan. podoba mena Ivana
Ivona ž. franc. meno Yvonne, žen. podoba mena Yvon alebo Yves nem. pôvodu (stnem. iwa tis), teda tisový luk, bojovník vyzbrojený tisovým lukom, staršie podoby Yvona, Yvonna
Ivor m. kelt. meno Ingwarr (stisland. Ingwio + wara) boh Ingvio ochraňuje, pod ochranou boha plodnosti Ingvia, rovnaký pôvod majú mená Igor, Ivar
Izabela ž. špan. meno Isabel z hebr. Isebel, Jezabel bohom povýšená, je to aj špan. podoba mena Alžbeta, franc. Isabelle, dom. Iza, Bela
Izák m. z hebr. Jicchág veselý, lat. Isaacus, maď. Izsák, Izso (Ižák, Ižo), angl. dom. Ike (Ajk)
Izidor m. - Izidora ž. z gréc. Isidóros izidin dar, dar egyptskej bohyne slnka Izis, pôv. významom blízke sú mená Teodor, Dorota, Matej, Jonatán, rus. Isidor, Sidor, maď. Izidor, Izor, dom. Izo, Izor, Ižo, Doro
Izmael m. z hebr. Jišmaél boh vypočuje, rus. Izmail
Izolda ž. nem. meno Isolde z kelt. Essylt krásna, prekrásna alebo zo stnem. ís + walta vláda ľudu, ľadová, dom. Iza
Jadrana ž.srbochorv. meno žena z Jadranu, bola aj muž. podoba Jadran
Jáchim m. z hebr. Jojáqím boh Jehova ho postaví , vzpriami, staršia podoba Áchim, rus. Akim, nem. Jochen
Jakub m. z hebr. Jakagóbh držiaci sa za pätu, druhorodený, staršia podoba Jákob, lat. Jacobus, maď. Jakab, Jákob, Jákó, rus. Jakov, franc. Jacques (Žak), tal. Giacomo (Džakomo), angl. James (Džejms), špan. Diego, dom. Kubo, Jaco
Ján m. - Jana ž. z hebr. Jochanán boh je milostivý, žen. meno Jana je novšie, lat. Joanes, čes. Jan, nem. Johannes, angl. John, Johny, Jack (Džon, Džony, Džek), franc. Jean (Žan), špan. Juan (Chuan), tal. Giovanni (Džovanni), maď. János (Jánoš), poľ. Januszresní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůstatková hodnota na konci ži
Jarmila ž. novšie meno utvorené k muž. Jaromil ľúbiaci jarosť, bujarosť, dom. Jara, Mila, Jaruša
Jarolím m. - Jarolíma ž. čes. variant mena Hieroným
Jaromil m. slovan. meno s pôv. významom ľúbiaci jarosť, bujarosť
Jaromír m. - Jaromíra ž. slovan. meno s pôv. významom jarý, bujarý, slávny silou, dom. Jaro, Miro, Jaroš, - Jara, Jaruša, Mira
Jaroslav m. - Jaroslava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny silou, bujarosťou alebo oslavujúci jar, jarosť, dom. Jaro, Jaroš, Slavo, - Jara, Jaruša, Slava
Jasna ž. novšie meno, preklad mena Klára, pôv. významom blízke aj mená Svetlana, Lucia, Roxana
Jaško m. z poľ. dom. podoby mena Ján
Jazmína ž. z perz. yásam jazmín
Jela ž. pôv. dom. podoba mena Jelena
Jelena ž. rus. a južnoslovan. variant mena Helena, dom. Jela, Jeluša
Jeremiáš m. z hebr. Jirmejáhú, Jirmejáh bohom vyvýšený, povýšil ho Jehova, maď. Geremia, rum. Eremia
Jerguš m. pôv. sloven. dom. podoba mena Gregor
Jitka ž. čes. variant. mena Judita
Joachim m. z hebr. Jojáqím boh Jehova ho postaví, Vzpriami, variant aj Jáchim, rus. Jakim, Akim, maď. Áchim, nem. Jochen
Jolana ž. z maď. Jolán (staršia podoba Jóleán, jó leány dobrá dievčina) alebo z mena Jolanta, dom. Jola
Jolanta ž. z gréc. iolanthé fialka, kvet fialky alebo variant mena Jolana
Jonáš m. z hebr. Jónáh holub, pôv. významom blízke sú mená Kolumbín, Títus, maď. Jónás (Jónáš), nem. Jonas, rus. Jona
Jonatán m. z hebr. Jónathán boh dal, boží dar, pôv. významom blízke sú mená Bohdan, Božidar, Teodor, Dorota, Matej, Donát, Izidor
Jordán m. - Jordána ž. z hebr. Jardén (podľa názvu rieky Jordán), teda krstený vodou z Jordána (?), franc. Jourdain (Žurden), tal. Giordano (Džordano)
Jovan m. - Jovana ž. srbochorv. podoba mena Ján
Jozef m. - Jozefa i Jozefína ž. z hebr. Jóséph boh pridá, rozhojní, čes. Josef, dom. Pepa, slovin. Jože, maď. József, Józsi (Jóžef, Jóži), nem. Joseph (Jozef), dom. Jupp, Sepp, franc. Joseph (Žozé), špan. José (Chozé), tal. Giuseppe (Džuzeppe), angl. Joe (Džoresní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůstatková hodnota na konci životnosti aktiva?
je období.?je odpi
Júda m. z hebr. Jehúdhá velebný, variant je Judáš
Judáš m. podľa mena jedného zo žid. plemien (Júda)
Judita ž. z hebr. Jehúdíth žena z Judey, Židovka, čes. Judita, Jitka, maď. Judit, nem. Judith, Jutta, rus. Judif, tal. Giuditta (Džuditta), dom. Juda, Dita
Julián m. - Juliána ž. z lat. Julianus patriaci Júliovcom (podľa mena rím. rodu), franc. Julien, žen. Julienne (Žulien), dom. Uliana, Uľa, Jula, Juľa
Július m. - Júlia ž. pôv. rím. rodové meno s pôv. významom vlasatý, žiariaci alebo mladý alebo (z Jovilius) božský, rus. Julij, tal. Giulio, žen. Giulia, Giulietta (Džulio, Džulia, Džulietta), maď. Gyula (Ďula, iného pôvodu), dom. Julo, Juľo, Julino, Ďulresní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je
Juraj m. - Juraja ž. z gréc. Georgios roľník, žen. aj Georgína, lat. Georgius, nem. Georg, Jorgen, rus. Georgij, Jurij, Jegor, čes. Jiří, žen. Jiřina, poľ. Jerzy (Ježy), maď. Gyorgy (Ďorď), franc. Georges (Žorž), tal. Giorgio (Džordžo), špan. Jorge (Chorche),resní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního obdo
Jurina ž. variant mena Juraja (Georgína)
Justín m. - Justína ž. z lat. Justinus Justov, patriaci Justovi, ukr. Ustyn, dom. Justo, - Justa, Usta
Justinián m. z lat. Justinianus Justínov, patriaci Justínovi
Justus m. - Justa ž. z lat. iustus spravodlivý (podľa mena rím. rodu), žen. meno môže byť dom. podoba mena Justína, pôv. významom blízke je meno Pravoslav
Juventín m. - Juventína ž. z lat. patriace bohyni mladosti Iuventas (iuventus mladosť), pôv. významom blízke sú mená Mladen, Mladoň
Kajetán m. z lat. Caietanus pochádzajúci z mesta Caiety
Kalina ž. rus. meno podľa názvu kríka (kalina) s voňavým kvetom
Kalist m. z gréc. kallistos najkrajší
Kamil m. - Kamila ž. z lat. Camillus (orient. pôvodu) chrámový sluha, dom. Kamilo
Kandid m. - Kandida ž. z lat. candidus (žen. candida) biely, jasný, čistý, úprimný, blízky pôv. význam majú mená Albín, Bela, Blanka
Kara ž. z dom. podoby mena Karina
Karina ž. zo švéd. Karin, dom. podoby mena Katarína, alebo z tal. Carina (Karina) pekná, milá, staršia podoba Karin
Kariton m. - Karitína ž. z gréc. Charitón štedrý (charitos krása, sláva), staršia podoba Chariton, pôv. významom blízke je meno Gracián
Karmela ž. z hebr. Karmel záhrada, vinica alebo variant mena Karmen
Karmen ž. špan. meno z lat. carmen pieseň, spev alebo variant mena Karmela, pôv. významom sú asi blízke mená Dalila, Dalma
Karol m. - Karolína ž. zo stnem. Karl muž, manžel (z neho vzniklo aj slovo kráľ), čes. Karel, maď. Károly (Károj), lat. Carolus (Karolus), franc. Charles (Šarl), angl. (Čárli), tal. Carlo (Karlo), špan. Carlos (Karlos), žen. meno je z nem. Karoline, franc. resní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůst
Kasandra ž. z gréc. Kassandré (azda blízke menu Alexandra)
Kasián m. z lat. Cassianus patriaci rím. rodu Cassiovcov (cassus prázdny, pustý)
Kasius m. podľa mena rím. rodu Cassius (lat. cassus prázdny, pustý)
Kastor m. z gréc., lat. castor bobor
Katarína ž. z gréc. katharos čistý, mravný, gréc. Aikateriné vždy čistá, blízky pôv. význam majú mená Čistomil, Čistoslav, čes. Kateřina, rus. Jekaterina, špan. Catalina, maď. Katalin, švéd. Katarin, Karin, angl. dom. Kathy, Kitty, dom. Kata, Katina, Katuľa, Kresní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce
Kazimír m. - Kazimíra ž. slovan. meno s pôv. významom kto kazí mier, poľ. Kazimierz, maď. Kázmér, dom. Kazo, Miro
Kilián m. pôv. asi kelt. Gill´Eoin, ír. Gillean mních alebo malý bojovník, maď. Kilijan, Kilény (Kiléň)
Kinga ž. pôv. dom. podoba mena Kunigunda
Klára ž. z lat. clara jasná, svetlá, slávna, blízky pôv. význam majú mená Jasna, Lucia, Svetlana, franc. Claire (Klér)
Klarisa ž. variant mena Klára, rus. Klarisa, maď. Klarissza
Klaudián i Klaudín m. z lat. Claudianus patriaci Claudiovcom (rím. rod)
Klaudius m. - Klaudia ž. z mena rím. rodu Claudius (lat. claudus chromý, krivý), rus. Klavdij, Klavdija, maď. Kolos (Kološ), žen. Klaudia, franc. Claude (Klod, muž. i žen.), dom. Klavo, - Klava
Klélia ž. nejasné, azda z gréc. mytologického mena Kleió
Klement m. - Klementína ž. z lat. clemens prívetivý, láskavý, staršie varianty Klementín, Kliment, rus. Klimentij, Kliment, maď. Kelemen, dom. Klemo, Klimo, - Klema
Klementín m. staršia podoba mena Klement
Kleopatra ž. z gréc. kleos + patros otcova sláva, pýcha, rovnaký pôvod má gréc. meno Patrokles
Kliment m. starší variant mena Klement
Klodeta ž. z franc. dom. podoby (Claudette) mena Claude (Klód) Klaudia
Klotilda ž. nem. meno Klothilde (zo stnem. hlút + hiltja) slávny boj, slávna bojovníčka, blízky pôv. význam majú mená Hilda, Brunhilda, Matilda
Koleta ž. z franc. dom. podoby (Colette) mena Nikole (Mikuláška)
Koloman m. z maď. Kálmán, to z tur. mena Kaliman (zvyšok), nem. Kolman, Koloman, dom. Kolo
Kolumbín m. - Kolumbína ž. z lat. columbinus holubí, t.j. nežný, krotký, blízky pôv. význam má meno Jonáš
Konkordia ž. z lat. concordia svornostť, súlad, teda svorná
Konrád m. nem. meno (zo stnem. kuoni + rat) smelý, odvážny radca, nem. Konrad, Kurt, Kunz (Kunc), tal. Corrado (Korrado)
Konstancia ž. z lat. Constantia (lat. aj Constantius, constantia pevnosť, stálosť, vytrvalosť, ale aj odhodlanosť), staršie variantyKonštancia, muž. Konštanc
Konštantín m. - Konštantína ž. z lat. Constantinus (constans stály, pevný, vytrvalý, ale aj odhodlaný, čes. Konstantín, maď. Szilárd (Silárd pevný), nem. dom. Kony, dom. Konšto, Kosťo
Konzulea ž. zo špan. consuelo útecha, utešiteľka, blízky pôv. význam má meno Ofélia
Kora ž. dom. podoba mena Kornélia alebo z gréc. koré dievčina
Kondula i Korduľa ž. asi z lat. cor., gen. cordis srdce, condulum srdiečko alebo cordula mníšsky pás, teda mníška
Korina ž. z lat. Corina (meno Ovídiovej milenky), to z gréc. koré dievčina
Koriolán m. z lat. Coriolanus obyvateľ rím. mesta Corioli
Kornel m. - Kornélia ž. z lat. Cornelius (meno rím. rodu), to z cornu roh alebo z cornus drieň, franc. Corneille (Kornej), rus. Kornil, ukr. Kornylo, dom. Korno, Koro, - Kornela, Kora, Nela
Kozmas m. z gréc. kosmos svet, poriadok, večnosť, čes. Kosmas, maď. Kozma, rus. Kuzma, bulh., srbochorv. Kuzman
Krasava ž. novšie meno utvorené zo slova krása (Svetská Krása, rozprávkové meno), pôv. významom blízke sú mená Aglaja, Bela
Krasislav m. staršia podoba mena Krasoslav
Krasomil m. - Karsomila ž. novšie čes. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci krásu
Krasoslav m. - Karsoslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci krásu, variant Krasislav bolo štúrovské meno A.Sládkoviča
Krescenc m. - Krascencia ž. z lat. crescens rastúci, vyrastajúci, staršia podoba Krascencius, blízky pôv. význam má meno Rastislav, rus. Kriskent, Kriskentija
Kristián m. - Kristína i Kristiána ž. z gréc. christianos kresťan, bulh. Christo, franc. Chrétien (Kretien), maď. Keresztély (kerestéj), dom. Kristo, - Krista, Tina
Krišpín m. z lat. mena Crispinus (crispus kučeravý), dom. Krišpo
Krištof m. z gréc. Christophoros nosič Krista, nesúci Krista, rus. Christofor, čes. Kryštof, poľ. Krzysztof (Kšyštof), dom. Krišto
Kunigunda ž. z nem. Kunigunde (stnem. kunni + gunt) boj rodu, maď. Kunigunda, Gunda, Kinga, čes. Kunhuta
Kurt m. pôv. nem. dom. podoba mena Konrád
Kvetana ž. západoslovan. meno zo slova kvet, južnoslovan. Cvetana
Kvetava ž. novšie meno utvorené zo slova kvet, blízky pôv. význam má meno Flóra
Kvetoň m. novšie meno utvorené podľa mena Florián, srbochorv. Cvetan
Kvetoslav m. - Kvetoslava ž. novšie meno utvorené podľa starých zložených mien, jeho pôv. význam by bol oslavujúci kvety, kvitnúci, pôv. významom blízke sú mená Antim, Florián, dom. Kveto, - Kveta
Kvído m. z nem. Wido (stnem. witu) lesný, pochádzajúci z lesa alebo z lat. vitus živý, veselý, rád, je aj Vít, tal. Guido, franc. Guidon, Guide (Gyd), Guy (Gy), špan. Quido (Kvido)
Kvintilián m. - Kvintiliána ž. z lat. quintilianus júlový (quintilis piaty mesiac rím. kalendára, júl)
Kvintín m. z lat. Quintinus Quintov, patriaci Quintovi (od mena Kvintus)
Kvintus m. - Kvinta ž. z lat. quintus piaty, t.j. v poradí piate narodené dieťa, rus. Kvint
Lada ž. podľa mena slovan. bohyne krásy, dáva sa do súvisu s označeniami ženy v starovekých jazykoch
Ladislav m. - Ladislava ž. azda vplyvom maď. pozmenená podoba mena Vladislav, lat. Ladislaus, čes. Ladislav, maď. László (Lásló), dom. Laco, Lacino
Lambert m. nem. meno (stnem. lant + beraht) slávny v (celej) krajine, blízke sú mená Albert, Berta, Norbert
Larisa ž. rus. meno z gréc. Laris čajka
Laura ž. - Laurus m. asi dom. podoba lat. Laurentia Laurencia (laurus vavrín, vavrínový strom, prenes. víťazstvo), blízky pôv. význam majú mená Štefan, Viktor, Vincent, dom. Lóra, Lola, Lolina
Laurenc m. - Laurencia ž. z lat. Laurentius pochádzajúci z mesta Laurentum (dnes Lorento) (z laurus vavrín, prenes. víťazstvo), staršie podoby Laurencius, Laurent, rus. Laurentij, angl. Lawrwnce (Lórens), franc. Laurent (Loran), nem. Lorenz (Lorenc), tal., resní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůstatková hodnota
Lazár m. z hebr. El(h)házár boh (mu) pomohol, rovnaký pôvod má meno Eleazar
Lea ž. pôv. dom. podoba mien Leokádia, Leontína a i. alebo z hebr. lí-ah antilopa, gazela
Leander m. - Leandra ž. z gréc. Leandros (león + anér) leví muž alebo muž z ľudu
Leda ž. gréc. meno Léda, známe z mytológie, pôv. význam žena (ako Lada)
Lejla ž. perz. meno s pôv. významom tmavá, čierno-vlasá (arab. leila noc)
Lena i Lenka ž. pôv. domácke podoby mien Helena, Magdaléna, Eleonóra, dom. Lenuša
Leo m. z lat. leo lev alebo z dom. podoby mien León, Leonard a i.
Leodegar m. nem. meno (aj Ludger), (stnem. hlút alebo liut + gér) slávny oštep, slávny kopijník alebo kopijník z ľudu
Leokádia ž. asi z gréc. Leukothéa biela bohyňa alebo podľa názvu ostrova Leukadia, dom. Lea
León m. - Leóna i Leónia ž. z gréc. león lev, dom. Leo, Leoš, - Lea, Lona
Leonard m. - Leonarda ž. nem. meno Leonhard (stnem. lewo + hart) silný (ako) lev, tal., špan. Leonardo, maď. Lénárd, Lénárt, dom. Leo, Leoš, - Lea
Leonid i Leonidas m. z gréc. Leonídes syn leva, dom. Leo
Leontín m. - Leontína ž. z gréc. Leonteios leví, levovský, staršia podoba Leontius, rus. Leontij, dom. Leo, - Lea
Leopold m. - Leopoldína ž. latinizované slovan. meno Luitpold (stnem. liut + bald) v ľude odvážny, maď. Lipót, dom. Leo, Leoš, Poldo, - Lea
Leoš m. pôv. dom. podoba mien Leonard, Leopold
Lesana ž. novšie, podľa mena lesnej víly
Lev m. dom. podoba mena León (gréc. león, lat. leo lev)
Levoslav m. - Levoslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci (silu) leva, silný ako lev
Liana ž. z pomenovania tropickej rastliny (liána) alebo pôv. dom. podoba mena Juliána, maď. Liána
Libert m. z lat. libertus prepustený z otroctva, slobodný, staršie aj Liberatus (lat. liberatus oslobodený)
Libérius m. u lat. liber slobodný, rus. Liverij
Libor m. čes. meno zo slovan. Ľubor, splynulo s lat. Liborius
Liborius m. z lat. nejasné (Liberius ?), franc. Liboire (Liboár)
Liboslav m. - Liboslava ž. čes. meno, sloven. Ľuboslav, Ľuboslava
Libuša ž. z čes. Libuše (libý milý, príjemný, (ob)ľúbený), dom. Liba
Liliana ž. z lat. liliana ľaliová (lat. lilium ľalia) alebo z angl. dom. podôb Lilli, Lilly mena Elisabeth Alžbeta, dom. Lila
Linda ž. nejasné, zo špan. linda krásna, nem. linde jemná, nežná alebo z dom. podoby nem. mien Adelinda, Belinda
Lineta ž. nejasné, azda zo zdrobnených podôb Linette, Linetta dom. podoby (Lina, Line) mien Adelina, Karolína
Linhart m. veriant mena Leonhard - Leonard
Lívius m. - Lívia ž. z mena rím. rodu Livius (asi z lat. lividus modrastý, olovovej farby), dom. Livo, - Liva, Lila
Líza ž. z dom. podoby mena Alžbeta, rus. Liza, maď. Liza, Lizi, nem. Liese, dom. Lízina
Loránt m. z maď. Lóránt, to z nem. Roland alebo z franc. Laurent (Loran) Laurenc, dom. Lolo
Loreta ž. azda zo zdrobnenej podoby (Lorette) mena Lora (z mena Laurencia, Eleonóra)
Lotar m. z nem. mena Lothar (stnem. hlut + heri, hari) slávne vojsko, slávny vojskom, pôv. významom blízke je meno Vojislav, franc. Lothaire (Lotér)
Ľuba ž. pôv. dom. podoba slovan. zložených mien Ľubomíra, Ľuboslava alebo priamo z príd. mena ľúba milá, milovaná, čes. Ljuba, rus. Ľubov láska, dom. Ľubina, Ľubica
Ľuban m. pôv. srbochorv. meno ľúby, milý, milovaný (ako Milan)
Ľuben m. pôv. bulh. meno (pozri Ľuban)
Ľubica ž. pôv. srbochorv. meno ľúba. milá, milovaná
Ľubomír m. - Ľubomíra ž. slovan. meno s pôv. významom ľúbiaci mier, mierumilovný, pôv. významom blízke sú mená Slavomír, Miroslav, Fridrich, Manfréd, Irena, dom. Ľubo, Ľuboš, - Ľuba, Ľubica, Ľubina
Ľuboslav m. - Ľuboslava ž. novšie slovan. meno podľa mien Ľubomír, Miroslav oslavujúci ľúbosť alebo ľúbiaci slávu, blízke je Miloslav, čes. Liboslav, Liboslava, dom. Ľubo, Ľuboš, Slavo, - Ľuba, Ľubica, Ľubina
Ľubor m. sloven. meno s pôv. významom ľúby, milý (azda skrátené z Ľubomír), čes. Libor
Ľuboš m. pôv. dom. podoba mien Ľubomír, Ľuboslav (ako Miloš), čes. Luboš, dom. Ľubo
Ľubuša ž. nové, azda podľa čes. mena Libuše, je aj Libuša
Lucia ž. - Lucius m. z lat. Lucius svetlý, žiariaci (lux svetlo), pôv. významom blízke sú mená Svetlana, Klára, Roxana, čes. Lucie, franc. Lucie (Lusi), angl. Lucy (Lusi), tal. Lucia (Lučia), maď. Luca, Lúcia, rus. Lukija, muž. tal. Lucio, rus. Lukij, dom. resní analýz
Lucián m. - Luciána ž. z lat. Lucianus Luciov, patriaci Luciovi (lux svetlo), franc. Lucien, žen. Lucienne (Lusien), dom. Luco, - Luca
Ľudevít m. staršia podoba mena Ľudovít
Ľudmila ž. slovan. meno s pôv. významom ľudu milá alebo milujúca ľud, čes. Ludmila, Lidmila, maď. Ludmilla, rus. Ľudmila, dom. Ľuda, Ľudina
Ľudomil m. - Ľudomila ž. novšie sloven. meno utvorené podľa mena Ľudmila, dom. Ľudo, - Ľuda
Ľudomír m. - Ľudomíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol prinášajúci ľudu mier, dom. Ľudo, - Ľuda
Ľudovít m. - Ľudovíta ž. z nem. mena Ludwig (stnem. hlút + víg) slávny boj, slávny bojovník, preslávený v boji, pravdepodobne vplyvom slovan. zložených mien vznikla podoba Ľudovít (ľud + vítať), staršia podoba bola Ľudevít, tal. Lodovico, Ludovico, Luigi (Lresní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůstatková hodnota na konci životnosti aktiva?
je období.?je odpisová sazba.?:Typ úročení : 0 = 360 dnů, 1 = skutečný stav, 3 = 365 dnů.???e cena cenného p
Lujza ž. z franc. Louise (pozri pri mene Ľudovít), čes. Lujza, Ludvíka, tal. Luisa, Luigia, Gina (LUiza, Luidžia, Džina)
Lukáš m. z lat. Lucas (z Lucanus pochádzajúci z Lukánie, krajiny v južnom Taliansku), nem. Lukas, maď. Lukács (Lukáč), rus., ukr. Luka
Lukrécius m. - Lukrécius ž. z lat. Lucretius (rím. rodové meno, lat. lucrum zisk, lakomstvo), rus. Lukrecij, žen. franc. Lucréce (Lukrés), tal. Lucrezia (Lukrécia)
Lumír m. novšie čes. meno utvorené podľa mena Ľubomír
Luneta ž. nové meno, azda z franc. alebo tal. zdrobnených dom. podôb Lunetta, Lunette mena Luna (luna mesiac), pôv. významom blízke je meno Selena
Lýdia ž. z gréc. Lydia pochádzajúca z Lýdie, krajiny v Malej Ázii), čes. Lýdie, dom. Lída, maď. Lídia, rus. Lidija, dom. Lyda
Magda ž. pôv. dom. podoba mena Magdaléna
Magdaléna ž. z lat. Magdaléna pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly (hebr. magdala veža), rus. Magdalina, franc. Madeleine (Madlén), maď. Magdolna, Madléna, dom. Magda, Majdaléna, Majda, Magnuľa, Magnuša, Madlena, Lena
Magnus m. z lat. magnus veľký, mocný, prenes. slávny, blízky pôv. význam majú mená Boleslav, Václav, Velislav
Mahuliena ž. z čes. Mahulena (J.Zeyer: Radúz a Mahulena), azda súvisí s niektorou zo starších podôb mena Magdaléna
Maja ž. pôv. dom. podoba mena Mária, azda aj z lat. Maius (meno rím. boha rastu) veľký, mocný alebo zo stind. mytologického mena Maya
Majda ž. z dom. podoby mena Magdaléna
Makar m. z gréc. Makarios blahoslavený, šťastný, staršia podoba Makárius, pôv. významom blízke sú mená Beňadik, Felix a mená so základom blah
Malvína ž. z nem. Malwine (stnem. mahal + wini) priateľ práva, blízke sú mená Pravoslav, Justus, rus. Maľvina, maď. Malvin, dom. Malva, Malka
Manfréd m. z nem. Manfried (stnem. man + fridu) mierumilovný muž, pôv. významom blízke sú mená Fridrich, Miroslav, Slavomír, Irena
Manon ž. pôv. franc. dom. podoba mena Mária
Mansvét m. z lat. Mansuetus (manu suetus mierny, pokojný), blízke sú mená Klement, Miloslav
Manuel m. - Manuela ž. pôv. špan. podoba mena Emanuel
Marcel m. - Marcela ž. z lat. zdrobnenej podoby (Marcellus) mena Mercus Marek
Marek m. z lat. Marcus (meno rím. rodu, utvorené asi z mena rím. boha vojny Marsa, teda bojovník), staršia podoba Markus, maď. Markus (Markuš), Márk, tal., špan. Marco, rus. Mark, dom. Marko, Maroš
Margaréta ž. z lat. margarita perla (orient. pôvodu), variant mena Margita, rus. Margarita, poľ. Malgorzata (Malgožata)
Margita ž. z lat. margarita perla (orient. pôvodu), čes. Markéta, maď. Margit, franc. Margot (Margo), dom. Gita, Gituľa, Gituša
Mária ž. z egypt. Mirjam (mryjam milovaná bohom Jehovom), iné výklady spájajú meno s pôv. významom pani, orodovkyňa, krásna a pod., čes. Marie, franc. Marion, Manon, tal. Mariol, dom. Mara, Marča, Marčuľa, Mariena, Marína, Mariša, Maruša, Maňa, Maja, Maresní analýzu.??z jednoho r
Marián m. - Mariana i Marianna ž. z lat. Marianus patriaci rím. rodu Mariovcov (Marius) alebo mariánsky, zasvätený Márii, žen. podoby sa vykladajú aj ako zložené z mien Mária a Anna, dom. Maroš, Maňo, - Maňa
Marica ž. pôv. južnoslovan. dom. podoba mena Mária
Marieta ž. pôv. tal. zdrobnená dom. podoba mena Mária
Marína ž. pôv. dom. podoba mena Mária alebo z lat. marina morská, blízke je meno Pelagia
Mário m. pôv. tal. podoba mena Márius
Márius m. z rím. rodového mena Merius (lat. mas, gen. maris muž), rus. Marij, maď. Máriusz (Márius), poľ. Marius (Mariuš)
Mariola ž. pôv. tal. dom. podoba mena Mária
Maroš m. pôv. dom. podoba mien Martin, Marek, Marián
Marta ž. z hebr. Már(a)thá pani domu, gazdiná, prenes. starostlivá, rus. Marfa
Martin m. - Martina ž. z lat. Martinus zasvätený rím. bohovi vojny Marsovi, prenes. bojovný (ako meno marek), žen. podoba u nás nová, ukr. Martyn, poľ. Marcin, franc. Martin (Marten), maď. Márton, nór. Morten, dom. Marco, Maroš
Martinián m. variant mena Martin
Matej m. - Mateja ž. z hebr. Mattijah dar boha Jehovu, v gréc. sa rozlíšili podoby Mattiás Matej a Matthaios Matúš, staršia podoba je Matiáš, žen. meno je u nás nové, pôv. významom sú blízke mená Bohdan, Teodor, Dorota, Jonatán, lat. Matthias, tal. Mattia, maresní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůstatková hodnot
Matilda ž. z nem. Mathilde, Mechthild (stnem. maht + hiltja) silná, udatná bojovníčka, blízky pôv. význam má meno Hilda, dom. Matila, Tilda, Tila
Matúš m. z hebr. Mattithjah dar boha Jehovu, v gréc. sa rozlíšili podoby Mattiás Matej a Matthaios Matúš, pôv. významom blízke sú mená Bohdan, Božidar, Izidor, Teodor, Dorota, Deodáta, Donát, Jonatán, Matej, lat. Matthaeus, čes. Matouš, poľ. Mateusz (Mateuš),resní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůstatková hodnota na konci životnosti a
Maurícius m. staršia podoba mena Móric
Maurus m. z lat. Maurus Maur, černoch, blízky pôv. význam má meno Móric, rus. Mavr, žen. Mavra
Maxim m. - Maxima ž. z lat. maximus najväčší alebo z dom. podoby mena Maximilián, dom. Maxo, Max
Maximilián m. utvorené z mien Maximus (najväčší) a Aemilianus (lat. aemulus horlivý, nasledovník, pozri Emil), dom. Maxim, Maxo, Max
Medard m. z franc. Médard, to asi z nem. (stnem. maht + hart) mocný, udatný, lat. Medardus, tal., špan. Medardo, maď. Medárd
Medea ž. lat. z gréc. Médeia šikovná, múdra
Melánia ž. z gréc. malania čierna, tmavá, dom. Melana, Mela
Melchior m. z hebr. melk or kráľ sveta, môj kráľ (je) svetlo, varianty sú Melichar, Melicher, lat. Melchior, rus. Meľkior, maď. Menyhért (Meňhért)
Melichar i Melicher m. sloven. a čes. podoba mena Melchior, dom. Melo, Meľo, Melich, Meliš
Melinda ž. nejasné, azda z nem. Ermelinde, Irmlinde (stnem. irmin + linta) veľká záštita
Melita ž. nejasné, azda z tal. podoby (Melitta) mena Melissa (gréc. mélissa včela, prenes. usilovná), pôv. významom blízke je meno Debora
Meluzína ž. nejasné, podľa mena bájnej víly, franc. Mélusine
Menhart m. z nem. Meinhart (stnem. magan + hart) pevná moc, tvrdá sila, maď. Menyhért (Méňhért)
Metaneta ž. nejasné, azda podľa franc. a tal. zdrobnených podôb mien Meta (z Margaréta) alebo Metta (z Matilda)
Metod m. z gréc. Methodios (methodos cesta za dačím, prenes. metóda), čes. Metoděj, poľ. Metody, rus. Mefodij
Mezalína ž. nejasné
Mieroslav m. - Mieroslava ž. novšia sloven. podoba mien Miroslav, Miroslava
Michal m. - Michaela i Michala ž. z hebr. Michaél ako boh, bohu podobný, rus. Michail, ukr. Mychajlo, maď. Mihály (Miháj), franc. Michel (Mišel), špan. Miguel, žen. mená sú novšie, rus. Michalina, maď. Mihaéla, franc. Michelle (Mišel), dom. Mišo, Mišino, Mišresní analýzu.??z jednoho
Mikuláš m. - Mikuláška ž. z gréc. Nikoláos víťaziaci medzi ľuďmi, víťaz, pôv. významom blízke sú mená Andronik, Nikodém, Nikita, Veronika, Viktor, Vincent, Hedviga, Žigmund, lat. Nicolaus, nem. Nicolaus, Klaus, franc. Nicolas, tal. Nicola, rus. Nikolaj, ukr. resní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůst
Milada ž. z čes., staršie slovan. meno bolo Mlada mladá
Miladín m. nové, nejasné, azda súvisí z menom Milada, rus., bulh. Miladin
Milan m. - Milana ž. slovan. meno z príd. mena milý, pôv. významom blízke sú mená Amand, Amatus, Gracián a mená zo základov ľub a mil
Milena ž. slovan. meno z príd. mena milý, teda milá, milovaná, aj dom. podoba mena Miloslava, blízky pôv. význam majú mená Amáta, Amanda, Grácia a mená zo základov ľub a mil
Mileva ž. pôv. srbochorv. obdoba mena Milena
Milica ž. južnoslovan. meno s pôv. významom milá, milovaná
Milina ž. - Milín m. sloven. mená utvorené z príd. mena milý
Miliduch m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milý duchom, milujúci ducha (dušu)
Milivoj m. slovan. meno s pôv. významom milujúci voj, vojsko
Milomír m. - Milomíra ž. novšie meno, jeho pôv. význam by bol komu je milý mier
Miloň m. novšie meno z príd. mena milý (milovaný)
Milorad m. novšie, pôv. južnoslovan. meno s pôv. významom milý, kto má rád milosť, blízke je meno Miloslav
Miloslav m. - Miloslava ž. slovan. meno s pôv. významom milý, slávny milosťou alebo milujúci slávu, dom. Milo, Miloš, Slavo, - Mila, Miluša, Slava
Miloš m. pôv. dom. podoba mena Miloslav alebo utvorené priamo z príd. mena milý milý, milovaný
Milota ž. žen. variant mena Milutín, t.j. miláčik, milovaná
Milovan m. - Milovana ž. slovan. meno zo slova milovať, milovaný (ako Radovan), rus. Milovan
Milovín m. variant mena Milovan
Milutín m. mužský variant mena Milota (mohlo by byť aj Milotín), t.j. miláčik, milovaný, srbochorv. Milutín, rus. Miľutin
Mineta ž. pôv. franc. zdrobnená podoba (Minette) mena Mine (z mien Hermine, Wilhelmine Hermína, Vilma)
Mira ž. pôv. dom. podoba mien Jaromíra, Miroslava, Slavomíra
Mirabela ž. z lat. mirabilis zázračná, krásna, maď. Mirabella
Miranda ž. z lat. miranda obdivuhodná, úchvatná, maď. Mirandola, tal. Mirandolina
Mirela ž. z tal. dom. podoby (Mirella) mena Mirabella
Miriam i Miriama ž. hebr. variant mena Mária
Mirón m. z gréc. myró plačúci alebo z gréc. myron voňavý olej, rus. Miron
Miroslav m. - Miroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier, mierumilovný, blízky pôv. význam majú mená Slavomír, Ľubomír, Fridrich, Manfréd, Irenej, dom. Miro, Miloš, Slavo, - Mira, Slava
Mladen m. - Mladena ž. pôv. južnoslovan. meno z príd. mena mladý
Mladoň m. sloven. meno z príd. mena mladý
Mladotín m. - Mladotína ž. sloven. meno s pôv. významom mladý
Moderát m. - Moderáta ž. z lat. Moderatus mierny, umiernený, rozvážny, staršia podoba Moderátus
Modest m. z lat. modestus skromný, umiernený
Mojmír m. slovan. meno s pôv. významom môj mier, môj svet
Mojtech m. staré sloven. meno s pôv. významom moja útecha, moje potešenie
Mojžiš m. z hebr. móšéh vytiahnutý z vody alebo z egypt. mes (su) dieťa, syn, lat. Moyses, rus. Mojsej, slovin. Mojzes, tal. Mosé (Mozé), maď. Mózes (Mózeš)
Monika ž. asi z gréc. monos jediný, osamelý alebo fen. meno s pôv. významom bohyňa, dom. Mona
Móric m. nem. meno z lat. Mauritius pochádzajúci z Mauretánie v sev. Afrike, černoch, staršia podoba Maurícius, rus. Mavrikij, nem. Moritz (Moric), čes. Mořic, maď. Mór, Móric, franc. Maurice (Moris)
Mstislav m. - Mstislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci pomstu, slávny pomstou
Múdroslav m. novšie meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci múdrosť, slávny múdrosťou, blízke sú mená Sofron, Žofia
Naďa ž. pôv. dom. podoba mena Nadežda
Nadežda ž. rus. meno, kalk z gréc. Elpis nádej, poľ. Nadzieja, maď. Reményke (Reméňke, remény nádej), franc. Espérence (Esperans nádej), dom. Naďa, Nadina, Nadena
Naneta ž. pôv. franc. zdrobnená podoba (Nanette) mena Anna
Napoleon m. franc. meno z tal. Napoli (to z gréc. Neapolis Nové mesto), t.j. pochádzajúci z Neapola
Narcis m. - Narcisa ž. z gréc. mytologického mena Narkissos, tal. Narcissus (gréc. narké omámenie), t.j. omamný, aj názov kvetiny
Nasťa ž. pôv. rus. dom. podoba mena Nastasia Anastázia
Natália ž. rus. meno z lat. (dies) natalis deň narodenia alebo skôr z (Christi) natalia Vianoce, t.j. vianočná
Natan m. z hebr. Náthán ten, kto dal, (boh) dal
Natanael m. z hebr. Náthán él boh dal, bohom daný, blízky pôv. význam majú mená Bohdan, Jonatán, Teodor, Dorota, Izidor
Nataša ž. pôv. rus. dom. podoba mena Natália
Neander m. nejasné
Nehoslav m. novšie meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci nehu, nežnosť
Neméz m. - neméza ž. asi podľa gréc. bohyne spravodlivej odplaty Nemesis, rus. Nemezij
Nestor m. z gréc. mena Nestór (vraj najstarší účastník bojov o Tróju)
Nika ž. z gréc. mena bohyne víťazstva Niké víťazstvo alebo pôv. dom. podoba mena Veronika, pôv. významom blízke sú mená Berenika, Nikodém, Mikuláš, Viktor, Vincent
Nikita m. rus. meno z gréc. nikétés víťaz, pôv. významom blízke sú mená Nikodém, Viktor, Mikuláš, Vincent
Nikodém m. - Nikodéma ž. gréc. Nikodémos v ľude víťazný, dom. Niko
Nikola ž. z franc. Nicole, ženskej podoby mena Nicolas Mikuláš
Nina ž. rus. meno asi z gréc. Ninos (pôv. názov mesta Ninive) alebo z dom. podôb mien zakončených na -nina (tal. Giovannina)
Noe m. - Noema ž. z hebr. Noah pokoj, odpočinok, no(h)omí príjemný, rozkošný, staršia podoba žen. mena bola Noémi
Nora ž. sev. meno, pôv. dom. podoba mena Eleonóra
Norbert m. - Norberta ž. nem. meno (zo stnem. nord + beraht) slávny Severan, dom. Noro, - Nora, Berta
Norma ž. nejasné, azda žen. podoba mena Norman alebo z lat. norma pravidlo, predpis
Norman m. nem. meno (zo stnem. nord + man) Severan, angl. Norman (Normen), dom. Norris
Odeta ž. z franc. dom. podoby Odette mena Odile Otília
Oktavián m. z lat. Octavius patriaci rím. rodu Octaviovcov (z lat. octavus ôsmy, ôsme dieťa)
Oktávius m. - Oktávia ž. podľa mena rím. rodu Octavius (lat. octavus ôsmy, ôsme dieťa), maď. Oktáv, rus. Oktavij
Olaf m. sev. meno (stisland. Óláfr stsev. an + leifr) potomok alebo božie dieťa, švéd. Olof, nór. Olav
Oldrich m. čes. Oldřich, to zo stnem. uodal + richi dedičný vládca, nem. Ulrich, dom. Oldo
Oleg m. - Oľga ž. z rus. (škand. Helga zdravý, šťastný), pôv. významom sú blízke mená Helga, Svatava, dom. Oľo, - Oľa, Olina, Oľča, Oľuša
Oliva ž. variant mena Olívia
Oliver m. nejasné, azda z lat. oliva oliva, pestovateľ olív alebo z nem. Alberich, škand. Alvar (stnem. alp + heri, richi) vojsko duchov, elfov alebo vládca pomocou duchov elfov
Olívius m. - Olívia ž. z lat. oliva, teda hádam pestovateľ olív alebo aj mierumilovný (olivová ratolesť ako symbol mieru
Olympia ž. z názvu vrchu Olymp (gréc. Olympos), mytologického sídla bohov, olympios olympský, prenes. božský, dom. Oľa
Omar m. pôv. arab. meno z hebr. ómér hovoriaci, dlho živý
Ondrej m. variant mena Andrej, čes. Ondřej, dom. Ondro, Ondráš, Ondriš, Oňo
Orest m. z gréc. Orestés vrchár, horal (oros vrch)
Oskár m. z angl. Oscar, nem. Ansgar (stnem. ans + gér) boží oštep, kopija, dom. Oso, Osino
Osvald m. z nem. Oswald (zo stangl. ós + stnem. waltan) božia vláda, boží vládca, maď. Oszvald, Ozsvát (Osvald, Ožvát)
Otakar i Otokar m. z nem. Ottokar (stnem. ot + wakar) strážiaci majetok, bohatstvo, dom. Oto
Otília ž. pôv. franc. meno Odile (zo stnem. Oda z Otberga, Othild, ót majetok, bohatstvo) alebo priamo z nem. Othilde (stnem. ót + hiltja) mocná, bohatá bojovníčka, nem. Odilie, rus. Otilija, dom. Otila, Ota, Tila
Otmar m. nem. meno (zo stnem. ót + máti) slávny bohatstvom, majetkom
Oto m. - Ota ž. pôv. dom. podoba mien Otokar, Otmar, variantom je meno Udo
Ovídius m. podľa mena rím. básnika Ovídia (z lat. ovis ovca), tal. Ovidio, franc. Ovide (Ovid)
Oxana ž. pôv. ukr. dom. podoba mena Xénia
Palmíra ž. - Palmíro m. pôv. gréc. meno z názvu sýr. mesta Palmyra (asi od slova palma), pôv. významom blízke je meno Tamara
Pamela ž. z gréc. pammeles spevná, melodická alebo z gréc. meli med, t.j. plná medu, medová, sladká
Pamfil m. - Pamfília ž. z gréc. Pamphilos všetkými milovaný, obľúbený, rus. Panfil
Pankrác m. z gréc. pankratés všemocný, vševládny, pôv. významom sú blízke mená Vševlad, Vsevolod, lat. Pankratius, rus. Pankratij, maď. Pongrác
Pantaleon m. z gréc. Pantaleón silný ako lev alebo milostivý, milosrdný, rus. Pantalej, Pantelejmon, maď. Pentele
Paskal m. - Paskália ž. z lat. Paschalis narodený na Veľkú noc (gréc. Paskales), tal. Pasquale, rus. Paskaľ
Patrik m. - Patrícia ž. z lat. Patricius urodzený, patricijský (z pater otec), muž. meno Petrik je pôv. írska podoba, angl. Patrick, franc. Patrice (Patris), rus. Patrikej, dom. Paťo, - Paťa
Patrokles m. z gréc. Patroklés (patros + kleos) otcova sláva, rovnaký pôvod má meno Kleopatra, rus. Patrokl
Paulin m. - Paulína ž. z lat. Paulinus Pavlov, patriaci Pavlovi, dom. Lina
Pavol i Pavel m. - Paula ž. z lat. paulus malý, prenes. skromný, lat. Paulus, nem. Paul, franc. Paul (Pól), žen. Paule, Paulette (Pól, Polet), špan. Pablo, tal. Paolo, fín. Paavo, maď. Pál, čes. Pavel, poľ. Pawel, srbochorv. Pavao, Pavle, dom. Paľo, Pavo, Presní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního o
Pelagia ž. z gréc. Pelagia morská, po mori sa plaviaca, pôv. významom je asi blízke meno Marína, rus. Pelageja, dom. Pela, Peľa
Penelopa ž. z gréc. Penelopé (z péne niť, vreteno)
Peregrín m. - Peregrína ž. z lat. Peregrinus pútnik, čes. Pelhřim, tal. Pellegrino
Perikles m. gréc. meno Perikles (peri + kleos) veľmi slávny
Perla ž. nové meno, sloven. veriant mena Margaréta, Margita
Perzida ž. z gréc. Persida pochádzajúca z Perzie, Peržanka
Peter m. - Petra ž. z gréc. petros skala, pevný ako skala, žen. meno je nové, skrátené z mena Petronela, lat. Petrus, čes. Petr, maď. Péter, franc. Pierre, tal. Pietro, špan. Pedro, rus., poľ. Piotr, srbochorv. Petar, dom. Petro, Peťo, Petino, - Peťa, Petinresní anal
Petrana ž. nové, utvorené z mena Peter alebo Petronela
Petronela ž. pôv. žen. podoba mena Petrónius (lat. petra z gréc. petros skala), staršia podoba Petronella, rus. Petronilla, dom. Petra, Nela, Petruša, Peťa, Petina
Petrónius m. - Petrónia ž. z rím. rodového mena Petronius (lat. petra, gréc. petros skala), rus. Petronij
Pius m. - Pia ž. z lat. pius pobožný, zbožný, láskavý
Placid m. - Placida ž. z lat. placidus príjemný, prívetivý, staršia podoba Placidus, rus. Plakid, franc. Placide (Plasid)
Platón m. podľa mena gréc. fylozofa Platóna (z gréc. platys plný, plecnatý)
Polykarp m. - Polykarpa ž. z gréc. Polykarpos mnohoplodný, úrodný, rus. Polikarp
Polyxéna ž. z gréc. Polyxené (poly veľa + xenos hosť) pohostinná
Pomóna ž. nejasné
Porfyr m. z gréc. porphyreos purpurový, odetý do purpuru, rus. Porfirij
Pravdoľub m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci pravdu
Pravoľub m. - Pravoľuba ž. novšie sloven. meno, pôv. význam by bol ľúbiaci pravdu, právo ako v menách Pravomil, Pravoslav
Pravomil m. - Parvomila ž. novšie meno s pôv. významom milujúci právo, pravdu
Pravoslav m. - Pravoslava ž. novšie meno s pôv. významom oslavujúci právo, pravdu, slávny pravdou
Pribina m. slovan. meno so základu by (pribývať pribúdať) alebo z Prvina prvý sen
Pribislav m. - Pribislava ž. slovan. meno (pôv. Pribyslav) komu pribudlo slávy, srbochorv., slovin. Pribislav, čes. Přibyslav, poľ. Przybyslaw
Pribiš m. z čes. dom. podoby Přibiš mena Přibyslav
Prímus m. z lat. Primus prvý, prvorodený, blízky pôv. význam má meno Prótus
Priskus m. - Priska ž. z rím. rodového mena Priscus (lat. priscus prvotný, starodávny, staršia podoba žen. mena je Priška, špan. Prisco (Prisko), žen. Priscilla, maď. žen. Piroska (Piroška)
Procius m. nejasné, azda súvisí s gréc. Próteus, lat. Proteus
Prokop m. - Prokopa ž. z gréc. Prokopios (prokópos pripravený na boj, prokoptó priekopník), lat. Prokopius, rus. Prokofij
Prosper m. z lat. prosperus zdarný, prosperujúci
Prótus m. z gréc. protós prvý, prvorodený, pôv. významom blízke je meno Prímus
Prudencius m. - Prudencia ž. z lat. prudentia šikovnosť, dôvtip, múdrosť, franc. Prudence (Prudans)
Pýtia ž. z gréc. Pythia (meno kňažky z delfskej veštiarne)
Radana ž. novšie slovan. meno, variant mena Radovana
Radim m. slovan. meno, pôv. dom. podoba mien Radimír, Radimil
Radimír m. - Radimíra ž. slovan. meno s pôv. významom kto má rád mier (svet) alebo starajúci sa o mier, variantom je Radomír, staršie aj Radimer, Radmer, dom. Rado, - Rada
Radislav m. - Radislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci radosť, radujúci sa alebo starostlivý, variantom je Radoslav, starší variant Radslav (Raclav), dom. Rado, - Rada
Radivoj m. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol majúci rád vojsko alebo starajúci sa o vojsko
Radko m. - Radka ž. pôv. dom. podoba zložených mien so základom rad
Radomil m. - Radomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci radosť alebo starostlivý, dom. Rado, - Rada
Radomír m. - Radomíra ž. variant mena Radimír
Radoslav m. - Radoslava ž. variant mena Radislav
Radovan m. - Radovana ž. slovan. meno s pôv. významom radujúci sa, rozradovaný, starší variant bol Radvan, dom. Rado, - Rada
Radúz m. novšie meno utvorené zo základu rad, jeho pôv. význam by bol radujúci sa, radostný
Rafael m. - Rafaela ž. z hebr. Rapháél uzdravil (ho) boh, rus. Rafail
Rainer m. nem. meno Reiner (stnem. ragin + heri) rozhodný bojovník, múdry bojovník
Rainold m. nem. meno Reinhold (zo stnem. ragin + waltan) rozhodný, múdry vládca, tal. Rinaldo, angl. Ronald
Raisa ž. nejasné, najskôr z gréc. radia ľahkomyselná, povoľná alebo z franc. s pôv. významom mysliaca, veriaca, potom by bolo blízke meno Žofia
Rajmund m. - Rajmunda ž. nem. meno Reimund (stnem. ragin + munt) rozhodný, múdry ochranca, rus. Rajmond, tal. Raimondo, špan. Raymundo, Ramón, žen. Ramona
Ramón m. - Ramona ž. špan. variant mena Rajmund
Ramzes m. podľa mena dynastie egypt. faraónov
Rastic m. stará dom. podoba mena Rastislav
Rastimír m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol kto rozmnožuje, zveľaďuje mier (svet)
Rastislav m. - Rastislava ž. slovan. meno s pôv. významom rastie v sláve, rozmnožuje slávu, pôv. významom blízke je meno Krescenc, čes. Rostislav, dom. Rasťo, - Rasťa
Ratibor m. slovan. meno zložené zo slov rat vojna, ratiti bojovať, biť sa a bor boj
Ratislav m. - Ratislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny vo vojne
Rebeka ž. z hebr. Riwquá(h) spojenie alebo tučná, alebo aj očarujúca, lat. Rebecca (Rebekka), rus. Revekka, dom. Reba
Regan m. nejasné, azda umelá muž. podoba mena Regína (?)
Regína ž. z lat. regina kráľovná
Regulus m. z lat. regulus knieža, princ
Remig m. z lat. Remigius (remigius veslár, lodiar)
Remus m. lat. meno jedného z legendárnych zakladateľov Ríma (remus veslo), dom. Remo
Renát i Renátus m. - Renáta ž. z lat. renatus znovu narodený, franc. René, ž. Renée, dom. Reno, - Rena
René m. pôv. franc. podoba mena Renatus
Ria ž. pôv. dom. podoba mena Adriána alebo Mária
Richard m. - Richarda ž. nem. meno (zo stnem. richi + hart) mocný, tvrdý vládca, maď. Rikárd, špan. Ricardo (Rikardo), tal. Riccardo (Rikkardo), angl. dom. Rick, Dick, poľ. Ryszard, dom. Rišo, Riko, - Rika, Riša
Rinaldo m. pôv. tal. podoba mena Rainold (nem. Reinold, Reinhold), lat. Reginaldus, tal. Reginaldo, Rinaldo, dom. Rindo
Rita ž. pôv. tal. dom. podoba mena Margita (Margaréta, tal. Margherita)
Róbert m. - Róberta ž. nem. meno Robert zo staršieho Rodebert (stnem. hrót, hruod + beraht) slávou ožiarený, slávny, varianty sú mená Rupert a Ruprecht, tal. Roberto, angl. dom. Robby, Robin, Rob, Bobby, Bob, dom. Robo, Robino, Robušo, - Roba, Robina
Rodan m. nejasné, možno zo srbochorv. rodan rodný
Roderik m. - Roderika ž. sev. podoba nem. mena Roderich (zo stnem. hród, hruod + richi) slávny mocou, bohatstvom, slávny vládca, blízky pôv. význam má meno Romuald, franc. Rodrigue, špan. Rodrigo, port. Rodrigues, tal. Roderico (Roderiko), rus. Riurik, ukr. Rresn
Roger m. pôv. franc. podoba (Roger, čít. Rožé) nem. mena Rutger (zo stnem. hród, hruod + gér) slávna kopija, slávny bojovník, blízke je meno Gerhard, angl. Roger (Rodžer)
Rochus m. asi z latinizovanej nem. dom. podoby mena Rochwald (zo stnem. rohón + waltan) vládca povestný bojovým krikom, maď. Rókus (Rókuš), tal. Rocco (Rokko), dom. Roch
Roland m. nem. meno (zo stnem. hród, hruod + nand) slávny a smelý teda slávny hrdina, špan. Rolando, tal. Orlando, maď. Lóránt
Rolf m. pôv. nem. dom. podoba mena Rudolf
Roman m. - Romana ž. z lat. Romanus Riman, rímsky (občan), tal., špan. Romano, franc. Romain (Romen), dom. Romo, - Roma
Romeo m. tal. meno, súvisí s lat. Roma Rím, teda asi pútnik do Ríma, alebo tal. podoba mena Roman
Romuald m. nem. meno (zo stnem. hróm, hruom + waltan) slávny vládca, blízke je meno Roderik, lat. Romualdus, rus. Romuaľd, dom. Romo
Romulus m. lat. meno jedného z legendárnych zakladateľov Ríma (z gréc. rhómé silný)
Ronald m. pôv. angl. podoba mena Rainold (nem. Reinold, Reinhold)
Roxana ž. z gréc. Roxané (perz. raobšna) svetlo, žiariaca, pôv. významom blízke sú mená Lucia, Svetlana
Róza ž. z lat. rosa ruža alebo dom. podoba mena Rozália, franc,. Rose (Róz), maď. Rózsa (Róža), poľ. Róža (Ruža)
Rozália ž. pôv. tal. meno z lat. rosaria ružová alebo z lat. rosalia sviatok ruží, pôv. významom blízke sú mená Rusalka, Ružena, čes. Rozálie, rus. Rozalija, dom. Rozáľa, Rozára, Róza
Rozalín m. - Rozalína ž. z angl. Rosaline, to z nem. Rosalinde (stnem. hród, hruod + lintja) slávna záštita alebo rusá záštita, rusá obrankyňa (zo stnem. (h)ros + lintja), rus. Rozalina, Rozalinda
Rozeta ž. pôv. tal. zdrobnená dom. podoba (Rosetta) mena Rozália
Rozína ž. z nem. alebo tal. dom. podoby (Rosina) mena Rozália, maď. Rozina, franc., nem. Rosine (Rozin)
Rozita ž. pôv. špan. dom. podoba mena Rozália
Ruben m. z hebr. Rúbén pozrite, syn, hľa, syn
Rudolf m. - Rudolfa i Rudolfína ž. pôv. nem. meno (zo stnem. hrót, hruot + wolf) slávny vlk, rus. Rudoľf, franc. Rodolphe (Rodolf), Raoul (Raul), tal. Rodolfo, špan. Raul, angl. Ralf, nem. dom. Rolf, Dolf, maď. Reszó (Režó), dom. Rudo, Rudino, - Ruda, Rudina
Rufínus m. - Rufína ž. z lat. Rufinus (rufus červený, ryšavý), bolo aj staršie meno Ryšavín, franc. Rufin (Rufen), tal. Rufino
Rúfus m. z lat. rufus červený, ryšavý, pôv. významom blízke sú mená Rumjana, Skarleta
Rumjana ž. nové meno, asi z rus. rumianyj rumenný, červený, rumiana rúž na pery
Rupert m. nem. meno, variant mena Róbert
Ruprecht m. nem. meno, variant mena Róbert
Rusalka ž. zo slova rusalka víla, súvisí aj so slovom Rusadlia Turíce (z lat. rosalia slávnosť ruží), pôv. významom je blízke meno Rozália
Ružena ž. zo slova ruža ako domáca paralela mena Rozália, čes. Rúžena, dom. Ruža, Róza
Ružica ž. pôv. dom. srbochorv. podoba mena Ruža, Róza
Sabína ž. z lat. Sabina pochádzajúca zo starotal. kmeňa Sabínov, dom. Saba
Saloma ž. z hebr. šálóm (gréc. Salómé) mier, pokoj, staršia podoba Salome, žen. podoba mena Salomon Šalamún
Saloména ž. z hebr. šálóm mier, pokoj, variant mena Saloma, rus. Salomija, čes. Salomea
Salvátor m. z lat. Salvator záchranca, spasiteľ (salvus zdravý), tal. Salvatore, špan, Salvador, rus. Saľvador, Spas, franc. Sauver (Sové), Sauveur (Sovór), maď. Szalvátor, Udves (Udveš spasiteľ)
Samson m. z hebr. Šimšón slnečný, prenes. nepremožiteľný, gréc. Sampson, maď. Sámson (Šámšon)
Samuel m. - Samuela ž. z hebr. š(e)múél meno božie (šém meno + el boh), rus. Samuil, Samojlo, maď. Sámuel, Samu (Šámuel, Šamu), dom. Samo
Sandro m. - Sandra ž. pôv. tal. dom. podoba mena Alexander
Sandy ž. angl. dom. podoba mena Alexandra
Sára ž. z hebr. Šárá(h) kňažná, vznešená, angl., franc. Sarah, rus. Sarra, maď. Sára (Šára)
Saskia ž. nejasné, podľa mena manželky hol. maliara Rembrandta
Saturnín m. z lat. rodového mena Saturninus podľa mena rím. boha roľníctva Saturna (lat. satur sýty, nasýtený)
Saul m. hebr. Šáúl vyžiadaný, variantom je Šavol, rus. Sauľ, maď. Saul (Šaul)
Sebastián m. z lat. Sebastianus obyvateľ mesta Sebasty (gréc. sebastos úctyhodný, vznešený), dom. variant Šebastián, rus. Sevasťjan, tal. Sebastiano, franc. Sébastien, Bastien, maď. Sebestyén (Šebeštén, Šebó), dom. Šebo
Selena ž. z gréc. seléné mesiac, pôv. významom blízke je meno Luneta, nem. Selina
Selma ž. pôv. dom. podoba mena Anzelma (nem. Anselma)
Serafa ž. pôv. dom. podoba mena Serafína
Serafín m. - Serafína ž. z hebr. šáráf, tal. Serafinus ohnivý, horiaci, rus. Serafim, tal. Serafino, dom. Seraf, Serafo, - Serafa
Serena ž. z lat. serena veselá, jasná
Sergej m. pôv. rus. podoba mena Sergius
Sergius m. z mena rím. rodu Sergius (z lat. servus sluha, strážca, pôv. významom blízke je meno Abdon, rus. Sergej, ukr. Serhij, franc. Serge (Serž), tal. Sergio (Serdžo)
Servác m. z lat. Servatius (servator záchranca, servatus zachránený), poľ. Servacy, rus. Servatij, franc. Servais (Servé), tal. Servazio (Servacio)
Servián m. z lat. Servianus patriaci Serviovi, Serviov (lat. meno Servius)
Severín m. z lat. Severinus severis prísny, vážny)
Scholastika ž. variant mena Školastika
Sibyla ž. z gréc. Sibylla (orient. pôvodu), asi veštica, podľa mena veštice z delfskej veštiarne
Sidón m. - Sidónia ž. z lat. Sidonius pochádzajúci z mesta Sidonu (dnes Saidy v Libanone), za domáce varianty sa pokladajú mená Zdenko, Zdenka, rus. Sidonija, angl. Sydney, franc. Sidoine, Sidaine (Sidoen, Sidén), dom. Sido, Sidoš, - Sida, Siduľa, Siduša
Sigfríd m. nem. meno Siegfried (zo stnem. sigu + fridu) víťazný mier, víťaziaci mierom, pôv. významom blízke sú mená Žigmund, Viktor, Vincent, Nikodém, Mikuláš
Silvián m. z lat. Silvanus (meno lesného boha), lat. silva les, hora
Silver m. z rím. rodového mena Silverius (silva les, hora), rus. Siľverij, tal. Silverio, franc. Silvéra (Silvér)
Silvester m. z lat. silvestris lesný, teda muž z lesa, čes. Silvestr, rus. Siľvestr, dom. Silvo, Silo, Siloš
Silvius m. - Silvia ž. z rím. rodového mena Silvius (zo silva les, hora), rus. Siľvij, lat. Silvio, dom. Silvo, Silo, Siloš, - Silva, Silvina, Silvuša
Simeon m. pôv. lat. podoba mena Šimon, rus. Semion, maď. Simeon, Semjén (Šimeon, Šemjén)
Simona ž. pôv. franc. žen. podoba mena Simeon
Sírius m. asi podľa názvu hviezdy Sírius
Sixtus m. lat. meno asi z gréc. xystos hladký, jemný alebo z lat. Sextus šiesty, tal. Sisto, Sesto
Skarleta ž. z angl. Scarlett šarlátovo červená, ryšavá, pôv. významom blízke sú mená Rúfus, Rumjana
Skrolana ž. nejasné
Sláva ž. pôv. dom. podoba zložených slovan. mien, ako sú Boleslava, Jaroslava, Slavomíra
Slavena ž. slovan. meno s pôv. významom oslavovaná alebo pôv. dom. podoba zložených mien (ako Sláva)
Slaviboj m. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci boj, variantom je Slavibor aj Slavoboj
Slavibor m. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci boj, variantom je meno Slaviboj aj Slavoboj
Slavislav m. - Slavislava ž. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci slávu (Slovanstvo?)
Slávka ž. pôv. dom. podoba zložených slovan. mien, ako sú Boleslava, Jaroslava, Slavomíra
Slavoboj m. variant mena Slaviboj (alebo Slavibor)
Slavoj m. novšie čes. meno utvorené podľa starých zložených mien (Slavivoj?)
Slavoľub m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci, ľúbiaci slávu, je variantom mena Slavomil, dom. Slavo
Slavomil m. - Slavomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci slávu, variantom je Slavoľub, dom. Slavo, - Slava
Slavomír m. - Slavomíra ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier (svet), slávny mier, blízke sú mená Miroslav, Ľubomír, Fridrich, Manfréd, Irenej, dom. Slavo, - Slava
Sofia ž. pôv. rus. podoba mena Žofia (lat. Sophia)
Sofron m. - Sofrónia ž. z gréc. sóphrón rozumný, múdry, staršia podoba Sofronius (z lat.)
Soňa ž. pôv. rus. dom. podoba mena Žofia (rus. Sofija, gréc. Sophia), dom. Sonuľa, Soňuša
Spiridon m. z gréc. Spyridón rozsievač alebo z lat. spiritus duch, za jeho variant sa pokladá aj meno Dušan, rus. Spiridon, lat. Spiridion, dom. Spiro
Stacho m. pôv. dom. podoba mena Stanislav alebo Eustach
Stanimír m. slovan. meno s pôv. významom upevňujúci mier, upevni mier
Stanislav m. - Stanislava ž. slovan. meno s pôv. významom staň sa slávnym, upevni slávu, prenes. slávny bojovník, lat. Stanislaus, maď. Szaniszló (Sanisló), nem. Stenzel (Štencl), dom. Stano, Stanušo, Stacho, Stašo, - Stanka, Stanuša
Stela ž. z lat. Stella hviezda, blízky pôv. význam majú mená Astra, Estera, Hvezdoň, Zvezdan, špan. Estella
Stibor m. variant mena Ctibor
Stojan m. - Stojana ž. južnoslovan. meno s pôv. významom nech stojí, nech je živý
Svatava ž. čes. meno súvisí s praslovan. svet veľký (až neskôr svetý), pôv. významom blízke sú mená Heľga, Oľga
Svätoboj m. slovan. meno s pôv. významom veľký v boji, veľký bojovník, variantom je meno Svätobor
Svätobor m. slovan. meno s pôv. významom veľký v boji, silný bojovník, variantom je meno Svätoboj
Svätomír m. - Svätomíra ž. slovan. meno s pôv. významom veľký v mieri, mierumilovný
Svätopluk m. slovan. meno s pôv. významom veľký medzi bojovníkmi, majúci mnoho plukov, rus. Sviatopolk, čes. Svatopluk, dom. Sväto, Svaťo, Svätoš
Svätoslav m. - Svätoslava ž. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol slávny silou, veľkosťou, rus. Sviatoslav, čes. Svatoslav, dom. Sväto, Sväťo, Svätoš, - Sväta
Svätoš m. pôv. dom. podoba zložených mien Svätopluk, Svätoslav
Sven m. sev. meno (stisland. sveinn) mladík, mládenec, mladý bojovník, švéd. Sven, dán. Svend
Svetislav m. - Svetislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci svetlo, svetlom slávny (svet svetlo), variantom je meno Svetoslav
Svetlana ž. z príd. mena svetlý jasný, pôv. významom sú blízke mená Zora, Klára, Lucia, Roxana, dom. Svetla, Svetluša
Svetoslav m. - Svetoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci svetlo, svetlom slávny (svet svetlo), variantom je meno Svetislav
Svetozár m. slovan. meno s pôv. významom svetelná žiara, žiariaci, dom. Sveto, Sveťo, Svetino, Svetuš
Svorad m. slovan. meno, zo staršieho Svoj(i)rad kto má rád svojich, stará sa o svojich, lat. Zorardus, maď. Szórád (Sórád), dom. Svoro
Šalamún m. z hebr. š(e)lómó(h) mierumilovný, lat. Salamon, maď. Salamon (Šalamon), čes. Šalamoun, tur. Soliman, arab. Suleiman
Šárka ž. čes. meno podľa hrdinky legendárnej dievčenskej vojny
Šarlota ž. pôv. franc. podoba (Charlotte) mena Karolína, dom. Šára, Lota
Šavol m. sloven. podoba mena Saul, čes. Šavel, maď. Saul (Šaul)
Šebastián m. dom. variant mena Sebastián (lat. Sebastianus), maď. Sebestyén, Sebó (Šebeštén, Šebó), dom. Šebo
Šimon m. - Šimona ž. z hebr. Šimhón počúvajúci, načúvajúci, lat. Simon, maď. Simon (Šimon), poľ. Szymon (Šymon), dom. Šimo
Školastika ž. z lat. scholastica patriaca ku škole, školská, staršia podoba Scholastika
Štefan m. - Štefánia ž. gréc. Stephanos veniec víťaza, víťaz, pôv. významom blízke sú mená Viktor, Žigmund, Nikodém, Mikuláš, lat. Stephanus, rus. Stepan, čes. Štěpán, tal. Stefano, port. Estefano, špan. Esteban, franc. Étienne, maď. Csépán (Čépán), István (resní analýzu.??z jednoho rozdělení.??datum konce prvního období.?1je zůstatková hodnota na konci životnosti aktiva?
je období
Tadeáš m. asi z hebr. Taddai (lat. Thaddaeus), nejasné, azda šikovný, rozumný alebo smelý, odvážny, poľ. Tadeusz (Tadeuš), maď. Tádé, rus. Fadej, tal. Taddeo
Tajana ž. nejasné, azda variant mena Dajana z Diana
Tália ž. lat. Thalia (gréc. Thaleia) kvitnúca, blízky pôv. význam majú mená Cvetan, Florián, Kveta
Tamara ž. z hebr. támár ďatľová palma, pôv. významom blízke je meno Palmíra
Tankréd m. sev. meno, nem. Dankrad (zo stnem. dank + rát) duchovný poradca
Taras m. rus. meno z gréc. Tarassó znepokojujúci, rus. Tarasij, Taras
Tasilo m. pôv. dom. podoba lat. mena Tasso (nejasného pôvodu)
Tatiana ž. z rus., tam z lat. Tatianus patriaci do rím. rodu Tatiovcov (Tatius asi z gréc. tattó ustanovovať, rozdeľovať), rus. Taťjana, čes. Taťána, dom. Táňa, Taňa
Teo m. - Tea ž. pôv. dom. podoba mien so základom gréc. théos (lat. deus boh), ako sú Teodor, Teofil, Dorota (gréc. Dorothea)
Tekla ž. pôv. gréc. dom. podoba Thekla z Theokleia božia sláva, pôv. významom blízke je meno Bohuslava, franc. Thécle (Tékl), rus. Fiokla
Teobald m. pogréčtená podoba nem. mena Dietbald (stnem. diot + bald) v ľude smelý, odvážny, lat. Theobaldus, franc. Thibaut (Tibót), maď. Tibád, Tibold, dom. Teo
Teodor m. - Teodora ž. z gréc. Theodóros boží dar, bohom darovaný, blízky pôv. význam majú mená Fedor, Dorota, Bohdan, Božidar, Deodáta, Jonatán, Natanael, Izidor, Matej, Matúš, bulh. Todor, maď. Tivadar, Tódor, rus. Fiodor, dom. Teo, Doro, - Tea
Teodorik m. z lat. Theodoricus, to z nem. mena Dietrich, Detrich
Teodot m. z gréc. Theodotos daný bohmi, blízke je meno Teodor, rus. Fedot
Teodoz m. - Teodózia ž. z gréc. Theodosis dar boží, blízke je meno Teodor, staršia podoba je Teodózius, rus. Fedosij, žen. Fedosja
Teofan m. - Teofánia ž. z gréc. Theophanés bohom ukázaný
Teofil m. - Teofila ž. z gréc. Theophilos bohu milý, pôv. významom je blízke meno Bohumil, dom. Teo, - Tea
Terézia ž. z gréc. Theresia pochádzajúca z ostrova Thery (alebo z Therasie) alebo z gréc. térésis záštita, ochrana, franc. Thérése (Teréz), maď. Teréz, Terézia, čes. Terezie, Tereza, dom. Tereza, Tera, Réza, Terča, Terina, Teruša, Zina
Tiber m. z lat. Tiberius od rieky Tiber
Tibor m. z lat. Tiburtius Tiburčan, pochádzajúci z mesta Tibur (dnes Tivoli), staršia podoba Tiburcius, maď. Tibor, Tiborc, rus. Tivurtij, špan. Tiburcio, dom. Tibo, Tibino
Ticián m. - Ticiána ž. z lat. Titianus patriaci rodu Titius, tal. Tiziano, rus. Tician
Tichomil m. slovan. meno, jeho význam by bol milujúci ticho
Tichomír m. - Tichomíra ž. slovan. meno s pôv. významom tichý mier (svet)
Tímea ž. maď. meno z gréc. Euthymia dobrá a úctivá, počastná alebo podoba gréc. mena Timothea uctievajúca boha, dom. Tima
Timon m. z gréc. Timaó uctievajúci alebo uctievaný
Timotej m. - Timotea ž. z gréc. Timotheos uctievajúci boha, staršia podoba Timoteus, pôv. významom blízke sú mená Bohuslav, Ctiboh, rus. Timofej, maď. Timót, dom. Timo, - Tima
Títus m. z lat. Titus (poľný) holub, pôv. významom blízke sú mená Jonáš, Kolumbína, dom. Títo
Tobiáš m. z hebr. Towijjáh mojím majetkom je Jehova alebo Jehova je dobrý, lat. Tobias, rus. Tovija, Tovij, dom. Tobo
Tomáš m. - Tomáška ž. z hebr. teóma dvojča, jeden z dvojčiat, lat. Thomas, maď. Tamás (Tamáš), rus. Foma, ukr. Foma, Choma, dom. Tomo, Toman, Tomiš
Tomislav m. slovan. meno s pôv. významom utužujúci slávu (stslov. tomiti trápiť)
Torkvát m. z lat. Torquatus ozdobený (odmenený) zlatou reťazou, tal. Torquato, rus. Torkvato
Toska ž. z tal. Tosca Toskánka, pochádzajúca z Toskánie
Trifon m. rus. meno z gréc. tryphón žijúci v rozkoši alebo z gréc. Tritón (meno morského boha), lat. Triton
Tristan m. franc. meno z kelt. Tristram huk, krik alebo z lat. tristis smutný
Trofín m. z gréc. Trophimos živiteľ, rus. Trofim
Trojan m. z bulh. Trojan dieťa narodené z trojičiek alebo podľa mena rím. cisára Trajána
Tulius m. - Tulia ž. z lat. Tullius (rím. rodové meno) azda z lat. tolere vychovávať
Tvrdomír m. novšie sloven. meno, jeho význam by bol utvrdzujúci, upevňujúci mier
Udo m. nem. meno, variant mena Oto alebo dom. podoba mena Ulrich
Ulrich m. - Ulrika ž. nem. meno (stnem. uodal + richi) dedičný vládca, vládca nad dedičným majetkom, iným variantom je meno Oldrich, maď. Ulrik
Una ž. z lat. una jedna, jediná alebo z ír. uan jahniatko, ovečka
Urban m. z lat. urbanus mestský, mešťan, maď. Orbán
Uriáš m. z hebr. úríjá(h) moje svetlo je (boh) Jehova, blízkym variantom je meno Uriel, rus. Urij, Urija, lat. Urias
Uriel m. z hebr. úríel moje svetlo je boh, blízkym variantom je meno Uriáš, rus. Uriil
Uršuľa ž. z lat. ursa medvedica, blízky pôv. význam má meno Bernard, poľ. Urszula (Uršula), rus. Ursula, Ursulina, maď. Orsolya (Oršoja), Urzulina, čes. Uršula, Voršila, dom. Uľa, Šuľa
Václav m. - Václava ž. slovan. meno s pôv. významom viac slávny, veľmi slávny, blízke sú Boleslav, Velislav, lat. Venceslaus, nem. Wenzel,(maď. Vencel, rus. Viačeslav
Vadim m. rus. meno s xôv. výzoamom obviňovaný, oho~áraný, alebo súvisí so strus. vaditi robiť zmätky, azda aj dom. podoba mena Vadimir
Valdemar m. - Valdemara ž. nem. meno Waldemar (zo stnem.0waltan + mári) vo vláde slávny, slávny, mocný vládca, pôv. významom blízke je meno Vladislav, dom. Valdo
Valentín m. - Valentína. z lat. Valentinus (valens silný, zdrávý), rovnaký pôvod má meno Valér, maď.0Bálint,(dom. Valent, Valo, Vaľo, - Vala, Vaľa
Valér m. - Valéria ž. z rím. rodového mena Valerius (z valens silný, zdravý), rovnaký pôvod0má meno Valentín, rus. Valerij, žen. Valerija, čes. Valérie, dom. Vaľo, Valo,- Vaľa, Vala
Valerián m. z lat. Valerianus patriaci rodu Valeriovcov
Valter m. z nem. Walter (stnem. waltan + heri) vládca vojska, vladár, vojvodca (ako meno Vladivoj), tal. Gualtiero, franc. Gautier (Gotié)
Vanda ž. poľ. meno (Wanda), nejasné, azda z dom. podoby mena Wendel Václav
Vanesa ž. angl. meno umelo utvorené (J. Swift: Esther Vanhomrighová)
Vasil m. rus. a ukr. meno z gréc. Basileios kráľovský, staršia sloven. podoba Bazílius, novšia Bazil, rus. Vasilij
Vatroslav m. novšie južnoslovan. meno s pôv. významom oslavujúci oheň, slávny ohňom, bojom, vzniklo ako paralela mena Ignác
Vavrinec m. západoslovan. meno z lat. Laurentius Laurenc, čes. Vavřinec, dom. Vavro, Vavrino, Vavruš, Vavrušo, Vavriš
Vavzo m. pôv. dom. podoba mena Vavrinec
Vejan m. - Vejana ž. nejasné
Veleslav m. - Veleslava ž. variant mena Velislav
Velimír m. - Velimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom veľký mier (svet), dom. Veľo
Velislav m. - Velislava ž. slovan. meno s pôv. významom veľmi slávny, variantom je meno Veleslav, blízke sú aj mená Boleslav a0Václav, dom. Veľo
Vendelín m. - Vendelína ž. pôv. dom. podoba mena Václav alebo nem. dom. podoba mena Wendelmar (stnem. Vandal + mari, Wende polabský Slovan), dom. Vendel, Vendo, - Venda
Venuša ž. z mena rím. bohyne jari, krásy a lásky, z lat. Venus (venus slasť, rozkoš), rus. Venera
Verner m. nem. meno Wernher (stnem. Warnen + heri) varujúci vojsko, strážca vojska, franc. Vernier, Garnier (Vernié, Garnié)
Verona ž. pôv. dom. podoba mena Vezonika
Veronika ž. z gréc. Bereniké prinášajúca víťazstvo (alebo aj z gréc.-lat. vera iconica pravý obraz), variantom je meno Berenika, blízky pôv. význam majú mená Hedviga, Nikodém, Viktor, Víťazoslav, Vincent, Andronik, dom. Verona, Nika
Vidor m. maď. meno, paralela mena Hilarius Hilár (maď. vidam, vidor bodrý, veselý)
Viera ž. slovan. meno, stslov. preklad gréc. pistis (viera) alebo dom. podoba mena Veronika, rus. Vera, čes. Věra, lat. Fides (viera), franc. Foi (Foa), špan. Fe
Vieroľub m. sloven. meno, jeho pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci vieru, je aj variant Vieromil
Vieromil m. sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci vieru, je aj variant Vieroľub
Vieroslav m. - Vieroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vieru, slávny vierou
Viktor m. - Viktória ž. z lat. victor víťaz, victoria víťazstvo, pôv. významom blízke sú mená Víťazoslav, Vincent, Žigmund, Sigfríd, Mikuláš, Nikodém, Hedviga, Veronika, Andronik, tal., špan. Vittorio, maď. Gyózó (Ďózó víťaz), dom. Viko, Vikino, Vico, - Viresní analýzu.??
Viktorián m. z lat. Victorianus Viktorov, patriaci Viktorovi (alebo víťazov2), variantom je meno Viktorín
Viktorín m.!variant Viktorián
Vilhelm m. - Vilhelmína ž. nem. meno (zo stnem. willo + helm) vôľa a prilba, t.j. pevnej vôle, na Slovensku sú to staršie podoby mien Viliam, Vilma
Viliam m. - Vilma ž. z angl. podoby mena Vilhelm, žen. meno z dom. podoby Wilhelma, staršia podoba aj Vilím, angl. Wiliam (Viliem), Willy, Bill, franc. Guillaume (Gijóm), čes. Vilém, rus. Viľgeľm, maď. Vilmos (Vilmoš), dom. Vilo, Vilino, - Vila, Vilica
Vilibald m. nem. meno (stnem. willo + bald) pevnej vôle, smelý, odvážny
Vilím m. staršia podoba mena Viliam
Vilma ž. z nem. dom. podoby mena Vilhelma
Vincent m. - Vincencia ž. z lat. Vincentius (vincens premáhajúci, víťaziaci), pôv. významom blízke sú mená Viktor, Viktória, čes. Vincenc, Čeněk, poľ. Wincenty, maď. Vince, Bence, tal. Vincenzo (Vinčenco), nem. Winzenz (Vincenc), Winzent (Vincent), dom. Vincoresní analýzu.??
Viola ž. z lát. viola fialka2, rum. ^iorica, maď. Ibolya (Ifoja) fiálka
Violeta ž. z nem. zdrobňujúcej eom. podoby mena!Viola, franc. Violette, tal. Violetta
Virgil m. z mena rím. rodu Viroilius (Vergilius), lat. virgula prútik, vetvička, ratolesť
Virgín m. - Virgínia ž. z lat. Virginius (meno rím. rodu), virgo, gen. virginis panna, častejšie je žen. meno, tal. Virginio, žen. Virginia (Virdžinio, Virdžinia), franc. žen. Virginie (Viržiní), čes. Virgin, Virgínie
Vít m. z lat. vitus živý, veselý, rád alebo z nem. weit široký, rozsiahly (alebo zo stnem. witu les, lesný), pôv. významom by mohli byť blízke mená Hilár, Kvído, nem. Weit (Vajt), franc. Guy (Gy), tal. Guido, špan. Quido
Víťazoslav m. - Víťazoslava ž. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci víťazstvo, slávny víťaz, používalo sa ako paralela mena Viktor (víťaz), čes. Vítězslav
Vitold m. - Vi|olda ž. nem. meno Witold (zo stnem. witu + waltin) ďaleko vládnuci, vládca lesa, rus. Vitoľd, Vitovt
Vivián m. - Viviána ž z lat. Vivianus (vivus živý), variantom žen. mena je Bibiána
Vladan m. - Vladana ž. južnoslovan. meno, srbochorv. vlada vláda, moc, teda vládnuci, vládca, variantom je meno Vladen, žen. Vladena
Vladen m. - Vladena ž. variant mena Vladan
Vladimír m. - Vladimíra ž. slovan. meno s pôv. významom vládni svetu, veľký vládca, poľ. Wlodzimierz, rus. Volodimer, ukr. Volodymyr, maď. Ladomér, dom. Vlado, Vladino, - Vlada, Mira
Vladislav m. - Vladislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vládu (moc), slávny vládca, variantom je meno Ladislav, poľ. Wladyslaw, rus. Vladislav, staršie aj Volodislav, maď. Ulászló (Ulásló), dom. Vlado, Vladino, - Vlada
Vladivoj m. slovan. meno s pôv. významom vládca voja (vojska), vojvodca, blízke je meno Vlater
Vlasta ž. pôv. čes. meno zo slovan. základu vlasť využitého vo viacerých zložených menách
Vlastibor m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol bojovník o moc, vládu`(starší význam slova vlasť bol vláda, moc)
Vlastimil m. - Vlastimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci moc, vládu, eom. Vlasto, - Vlasta
Vlastimír m. slovan. meno s pôv.`významom veľký, mocný vládca, dom. Vlasto
Vlastislav m. - Vlastislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci moc, vládu, slávny vládca, poľ. Wloscislaw, dom. Vlasto, - Vlasta
Vojeslav m. - Vojeslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vojsko, slávny vojskom, staršie varianty aj Vojislav, Vojslav
Vojmír m. staršie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol asi voju mier alebo vojskom veľký
Vojslav m. staršie slovan. meno, variant mena Vojeslav
Vojtech m. - Vojteška ž. slovan. meno s pôv. významom tešiteľ vojska, útecha voja, čes. Vojtěch, poľ. Wojciech, (za paralelné sa pokladajú nem. Adalbert, maď. Béla), dom. Vojto, Vojtek, - Vojta
Volfgang m. nem. meno Wolfgang (stnem. wolf + gangan) vlčí chod, krok, paralelné mená sú srbochorv. Vuk (vlk) a maď. Farkas (Farkaš vlk)
Volfram m. nem. meno Wolfram (zo stnem. wolf + hraban) vlk a havran
Vratislav m. - Vratislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci návrat alebo vracajúci slávu, dom. Vrato, Vraťo
Vratko m. pôv. dom. podoba mena Vratislav
Vsevolod m. rus. meno, variant mena Vševlad,
Vševlad m. staršie slovan. meno s pôv. významom vládca všetkého , kto všetko zvládze, blízke je meno Pankrác,
Xavér m. z lat. Xaverius (podľa názvu špan. zámku Javier, pôv. Etxaberi, bask. etxe dom, beri nový), rus. Ksaverij, Saverij, poľ. Ksavery, tal. Saverio,
Xénia ž. z gréc. xeniá pohostinná, blízke sú mená Oxana, Polyxéna, rus. Ksenija, náreč. aj Aksiňja, ukr. Oxana,
Xenofón m. z gréc. Xenophon cudzinec, doslova cudzí hlas, pôv. významom blízke sú mená Barbara, Barbora, Gaston, rus. Ksenofont,
Xerxes m. lat., z gréc. Xerxes, podľa mena perz. kráľa ,
Yvata, Yvetta staršie podoby mena Iveta,
Yvona, Yvonna staršie podoby mena Ivona,
Záboj m. novšie čes. meno utvorené zo základu boj, pôv. význam by bol teda asi bojovník,
Zachariáš m. z hebr. Zehharjah Jehova si spomenul, maď. Zakariás (Zakariáš), Zakária, tal. Zaccaria (Cakkaria), dom. Zachar, Zacho,
Zaida ž. pôv. dom. podoba mena Zinajda alebo z arab. zaida zvyšok, dodatok
Zaira ž. nejasné, azda z arab. záir hosť, hostia alebo z hebr., s pôv. významom malá, maličká
Záviš m. čes. meno, asi starý variant slovan. mena Zavid
Zbignev m. poľ. meno slovan. pôvodu, jeho pôv. význam bol posilňujúci hnev, poľ. Zbygniew, čes. Zbyhněv, strus. Izbygnev
Zdenko m. - Zdenka ž. z čes. dom. podôb mien Zdeslav, Zdislav, čes. Zdeněk, Zdeňka, dom. Zdeno, - Zdena
Zdislav m. - Zdislava ž. slovan. meno s pôv. významom tu (zde) slávny alebo oslavujúci prácu (dielo), ak je to slovný základ dě (dějati robiť, čes. dělat), poľ. Zdzislaw, čes. Zdislav i Zdeslav, strus. Sděslav
Zdravomil m. - Zdravomila ž. nové meno podľa slovan. zložených mien, jeho pôv. význam by bol milujúci zdravie
Zemfír m. - Zemfíra ž. z mena gréc, boha záp. vetrov Zefyros (lat. zephyrus mierny západný vietor) alebo z hebr. sappir (gréc. sapfeiros) zafír, žen. maď. Zamfira, rus. Zeffira
Zemislav m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci zem
Zenob m. - Zenóbia ž. z gréc. Zenóbios božský život (Zeus, Zénos bol najvyšším gréc. bohom), lat. Zenobius, rus. Zinovij
Zenon m. gréc. meno vzniklo skrátením mena Zenobios Zenob, lat. Zeno, tal. Zenone (Cenone), maď. Zénó
Zian m. asi variant mena Dejan (dějati, diať robiť, čes. dělat)
Zina ž. pôv. dom. podoba mien Eufrozína, Rozína, Zinajda
Zinajda ž. rus. meno z gréc. Zénais, Zenaidos božský potomok, teda božská (od Zeus, Zénos)
Zita ž. asi z perz. zita dievča alebo z tal. dom. podoby mena Felicita (aj tal. náreč. zita, cita dievča)
Zlata ž. z príd. mena zlatý, teda zlatá, pôv. významom blízke sú mená Aurélia, Aranka
Zlatan m. južnoslovan. meno s pôv. významom zlatý
Zlatica ž. pôv. južnoslovan. meno z príd. mena zlatý, dom. Zlata, Zlatina, Zlatuša
Zlatko m. pôv. dom. podoba mena Zlatoň
Zlatomír m. - Zlatomíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol zlatý mier (svet)
Zlatoň m. sloven. meno z príd. mena zlatý, variantom je meno Zlatoš
Zlatoš m. variant mena Zlatoň
Zoa i Zoana ž. z gréc. Zoé život, pôv. významom blízke sú mená Zosim, Živa, Eva
Zoja ž. rus. podoba mena Zoé Zoa
Zoltán m. maď. meno z tur. sultán, pôv. moc, vláda, alebo z južnoslovan. Zlatan, dom. Zolo
Zora ž. slovan. meno s pôv. významom zora, zornička, blízke sú mená Apolónia, Auróra
Zoran m. - Zorana ž. južnoslovan. meno zo slova zora
Zoroslav m. - Zoroslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci zoru, zorničku
Zosim m. z lat. Zosimus (gréc. zóos živý, žijúci), pôv. významom blízke sú mená Zoa, Eva, Živa
Zuzana ž. z hebr. šóšanná(h) ľalia alebo lotos (vodná ľalia), lat., rus. Susanna, maď. Zsuzsa, Zsuzsanna (Žuža, Žužanna), dom. Zuza, Zuzuľa
Zvonimír m. - Zvonimíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol zvoň (na) mier, dom. Zvono, - Zvona
Zvonislav m. - Zvonislava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol asi oslavujúci zvony. zvonenie, dom. Zvono, - Zvona
Žakelína ž. pôv. franc. žen. podoba mena Jakub, (Jacques, žen. Jacueline (Žak, Žaklin)
Žaneta ž. pôv. franc. žen. podoba mena Ján (franc. Jean, žen. Jeannette (Žan, Žanet)
Žarko m. južnoslovan. meno s pôv. významom žiarivý
Želimír m. - Želimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom želajúci (si) mier, varianty sú mená Želmíra, Želmír, dom. Želo, Žeľo
Želmíra ž. - Želmír m. varianty mena Želimír, dom. Žela
Želislav m. - Želislava ž. južnoslovan. meno, jeho pôv. význam by bol želajúci (si) slávu alebo so slávnym želaním
Žigmund m. z nem. Siegmund (zo stnem. sigu + munt) víťazná ochrana, ochranca víťazstva, lat. Sigismundus, čes. Zikmund, maď. Zsigmond (Žigmond), poľ. Zygmunt, dom. Žigo
Žitomír m. - Žitomíra ž. slovan. meno, jeho pôv. význam bol asi svet života
Žitoslav m. - Žitoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci život, žitie alebo so slávnym životom
Živa ž. slovan. meno z príd. mena živý, teda živá, pôv. významom blízke sú mená Eva, Zoa, Zoja, Zosim
Živan m. - Živana ž. pôv. južnoslovan. meno z príd. mena živý
Živena ž. slovan. meno z príd. mena živý, aj z mena slova. bohyne úrody a života
Živko m. pôv. dom. podoba mena Živan
Žofia ž. z gréc. Sophia múdrosť, variantom je meno Soňa, rus. Sofija, poľ. Zofia, franc. Sophie (Sofí), čes. Žofie, maď. Zsófia (Žófia), dom. Žofa, Žofina, Žoša, Fia